Friday, May 17th, 2024

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: May 17, 2024

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 67

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พ.ต.ต.ธีระ สุมา และคณะตัวแทนจากสถานีตำรวจสบปราบมาให้ความเข้าใจกับผู้ปกครอง นางภรภัทร พลับพลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และคณะครูร่วมต้อนรับผู้ปกครอง หลังจากนั้นผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนและรับทราบข้อมูลจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้