November, 2022

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: November 26, 2022

ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: November 25, 2022

กิจกรรมทัศนศึกษา

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปีนี้นักเรียนได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมทักษะชีวิตอย่างหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกจากจะให้นักเรียนได้เข้าชมแล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ด้วย เพื่อสร้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อาทิเช่น เยี่ยมชมมิวเซียมลำปาง วัดเจดีย์ซาว กิจกรรมชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในบริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) เป็นต้น

Posted by: | Posted on: November 23, 2022

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ หรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านวรรณคดี โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 487 นาย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน 35 นาย เข้าร่วมพิธี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: November 22, 2022

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดค่าย “ยุวชนคนคุณธรรม & โครงงานคุณธรรมห้องเรียน” โดยมีนายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กล่าวรายงาน การจัดค่ายดังกล่าวเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) 6 กระบวนการสร้างคนดีของนักเรียน โดยมีคณะครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีตัวแทนห้องๆ ละ 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: November 22, 2022

แสดงความยินดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ โครงการ CMRU MODEL มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Posted by: | Posted on: November 19, 2022

พลังบวก

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแรงบันดาลใจปลูกพลังบวกต้นกล้าขะจาว โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งภายในจิตใจของนักเรียนในการดำเนินชีวิตและนำศักยภาพของตนเองออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ต้องการด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง ผู้เข้าอบรม 130 คน
หลักสูตรการอบรมจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology)
กิจกรรมฐานที่ 1 การรับรู้ความสามารถของตนเอง
วิทยากรประจำกลุ่มนางวราภรณ์ สว่างการ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กิจกรรมฐานที่ 2 ความหวัง
วิทยากรประจำกลุ่มนางสาววินัฏฐา นันตะสุข ตำแหน่ง ครูชำนาญการและคณะ
กิจกรรมฐานที่ 3 การมองโลกในแง่ดี
วิทยากรประจำกลุ่ม นางสาวดารานาถ สิงคำโล ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกและคณะ
กิจกรรมฐานที่ 4 ความหยุ่นตัว/การฟื้นพลัง
วิทยากรประจำกลุ่ม นางสาวสุธินี หล้าทา ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

Posted by: | Posted on: November 15, 2022

อบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์” โดยมีทีมวิทยากรจาก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 14 ท่าน ซึ่งมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.ให้นักเรียนได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการทางคอมพิวเตอร์อย่างมีศักยภาพ
2.เพื่อกระตุ้นหรือเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนออกแบบและเทคโนโลยี
3.เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความสามารถและมีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: November 11, 2022

ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รองผู้อำนวยการและคณะคุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ให้การต้อนรับคุณครูชัยยันต์ ปินนวล ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: November 11, 2022

ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 9 พฤศจิกายน นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูพิเชฏฐ์ ชัยยัง ครูผู้สอนภาษาจีน เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

Posted by: | Posted on: November 11, 2022

ร่วมแสดงความยินดี

วันทีี่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และตัวแทนคณะครู ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูธัญญภัสร์ เชียงพันธ์ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง