Tuesday, November 22nd, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: November 22, 2022

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดค่าย “ยุวชนคนคุณธรรม & โครงงานคุณธรรมห้องเรียน” โดยมีนายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กล่าวรายงาน การจัดค่ายดังกล่าวเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) 6 กระบวนการสร้างคนดีของนักเรียน โดยมีคณะครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีตัวแทนห้องๆ ละ 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: November 22, 2022

แสดงความยินดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ โครงการ CMRU MODEL มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่