Monday, November 7th, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: November 7, 2022

ประชุมผู้ปกครอง

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม นายมงคล แก่นใจ นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รตต.ทัศน์ เมืองมา ตัวแทนจากสถานีตำรวจสบปราบ นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และ นายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และคณะครูร่วมต้อนรับผู้ปกครอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนและรับทราบข้อมูลจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้

Posted by: | Posted on: November 7, 2022

ร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รอบ TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Posted by: | Posted on: November 7, 2022

ร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รอบ TCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้