Saturday, November 19th, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: November 19, 2022

พลังบวก

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแรงบันดาลใจปลูกพลังบวกต้นกล้าขะจาว โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งภายในจิตใจของนักเรียนในการดำเนินชีวิตและนำศักยภาพของตนเองออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ต้องการด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง ผู้เข้าอบรม 130 คน
หลักสูตรการอบรมจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology)
กิจกรรมฐานที่ 1 การรับรู้ความสามารถของตนเอง
วิทยากรประจำกลุ่มนางวราภรณ์ สว่างการ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กิจกรรมฐานที่ 2 ความหวัง
วิทยากรประจำกลุ่มนางสาววินัฏฐา นันตะสุข ตำแหน่ง ครูชำนาญการและคณะ
กิจกรรมฐานที่ 3 การมองโลกในแง่ดี
วิทยากรประจำกลุ่ม นางสาวดารานาถ สิงคำโล ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกและคณะ
กิจกรรมฐานที่ 4 ความหยุ่นตัว/การฟื้นพลัง
วิทยากรประจำกลุ่ม นางสาวสุธินี หล้าทา ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน