033 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565