April, 2023

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: April 28, 2023

รด.จิตอาสา รณรงค์การไปใช้สิทธิ์

วันที่ 28 เมษายน 2566 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รวม 25 คน ได้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ รด.จิตอาสา (นักศึกษาวิชาทหาร) ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนเป็นจิตอาสาที่หน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมอาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยพร้อมทั้งเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้แก่ประชาชน ณ ตลาดนัดบ้านแม่กัวะ

Posted by: | Posted on: April 23, 2023

เติมใจ เต็มสุข

วันที่ 21 เมษายน 2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ประกอบด้วยนายคณิน ศรีมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาววรัญญา ทาวี และนางสาวเบญญาภา สุมาลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเติมใจเต็มสุข จัดกิจกรรมเติมใจเต็มสุข เติมเต็มประสบการณ์สุดพิเศษ BAFS Group X NOK AIR ในปี 2566 เพื่อเติมเต็มความฝันและแรงบันดาลใจ สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ณ DMK Substation บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) และมิวเซียมสยาม

Posted by: | Posted on: April 2, 2023

ค่ายก๋องปู่จา

วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะสภาวัฒนธรรมอำเภอสบปราบ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือโออาร์ ในกิจกรรมการเยี่ยมค่ายเตรียมความพร้อมการแข่งขันตีก๋องปู่จาชิงถ้วยพระราชทานฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม และเพื่อร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดประเพณีการตีก๋องปู่จาให้คงอยู่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักหวงแหนให้เกิดแก่คนเยาวชนรุ่นหลังต่อไป