May, 2023

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: May 27, 2023

อบรมยุวชนประกันภัย

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. นางลัดดา โพธิตุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางสาวกนกพรมลคลปัญญา ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงาน คปภ.จังหวัดลำปาง จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย แก่คณะครู-อาจารย์ และนักเรียน ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2566 จำนวน 118 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสบปราบพิยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยมี ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจัดการอบรม

Posted by: | Posted on: May 27, 2023

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ชมรมศิษย์เก่า นักเรียนเก่าโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ครบรอบ 52 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายสงวน คำวรรณ์ กำนันตำบลแม่กัวะ เป็นประธานในที่ประชุม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเกียรติยศ

Posted by: | Posted on: May 18, 2023

ประชุมผู้ปกครอง 1/2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ชี้แจงแนวปฏิบัติทั้งด้านการเรียน การแต่งกาย ระเบียบ วินัยสำหรับนักเรียนทุกคน และเกิดความเข้าใจระหว่างบ้านและโรงเรียน ระหว่างครููที่ปรึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งทำให้การดำเนินการตามกิจกรรมของโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีนายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมสถานศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นประธาน นายมงคล แก่นใจ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ และนายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กำชับและชี้แจงถึงการประพฤติ ปฏิบัติ ในการเป็นนักเรียน ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมธรรมวัฒน์

Posted by: | Posted on: May 9, 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการ วPA

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาครูสู่วิทยฐานะ ตามเกณฑ์การประเมิน วPA” โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาให้ความรู้ในการเขียนประเด็นท้าทายสู่วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัด เกณฑ์ วPA เป็นต้น เพื่อให้ครูนำไปจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป ณ ห้องประชุมขะจาว