July, 2023

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: July 22, 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายวราวุธ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปาง ธรรมสถาน นำโดยนายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมด้วยนายสัมฤทธิ์ กอไธ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน โดยมีดร.ศานติกรศ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 80 คนได้เข้าร่วมโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (E.M.S) ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและสามารถให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินในระยะวิกฤต ณ จุดเกิดเหตุและประเมินอาการเบื้องต้นได้ทันท่วงที ณ ห้องประชุมขะจาว
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: July 19, 2023

MOU ด้านความปลอดภัย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยมี ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการ ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบการรถรับ – ส่งนักเรียน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านความปลอดภัย โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกัน เข้าร่วมโครงการ “Smart Bus Platform” ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศค.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ด้วยการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาช่วยแก้ปัญหารถโรงเรียน โดยการนำอุปกรณ์ดิจิทัลมาใช้ในการตรวจสอบและติดตามการเดินทางของนักเรียนทุกคน แบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่านักเรียนจะสามารถเดินทางไปและกลับโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวิษณุ ขันทะยา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาเถิน เข้าร่วมรับทราบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ด้วย

Posted by: | Posted on: July 15, 2023

เข้าร่วมกิจกรรมงานสมัชชาคุณธรรม

วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้เนื้อหาด้านกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดลำปาง ปี 2566 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่าย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โดยมีนายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนในการเข้าร่วมในครั้งนี้

Posted by: | Posted on: July 14, 2023

อบรมนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อนหญิงวัยรุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากนายวัลลภ สะเปาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ ประธานพิธีเปิดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียน จำนวน 160 คน ในโครงการอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสถานศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสบปราบ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลสบปราบ การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรม อารมณ์และเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ณ ห้องประชุมขะจาว

Posted by: | Posted on: July 14, 2023

เยาวชนสืบสานประวัติศาสตร์ รักษ์ศาสตร์พระราชา

Posted by: | Posted on: July 11, 2023

มอบเกียรติบัตร 5ส ประจำเดือนมิถุนายน 2566

วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานกิจกรรม 5 ส ได้รับเกียรติจากคุณครูสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ ในการมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาและนักเรียนแต่ละห้องที่มีผลงานกิจกรรม 5ส ดีเด่นแต่ละระดับชั้น ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ รักษาวินัย รักความสะอาดและเสียสละเพื่อส่วนรวม

Posted by: | Posted on: July 6, 2023

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและพิธีสวนสนาม

วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและพิธีสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นประธานในพิธี ณ ลานพิธีหน้าเสาธง

Posted by: | Posted on: July 6, 2023

อบรมแกนนำนักเรียนคุณธรรม

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ งานโรงเรียนคุณธรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรมและโครงงานคุณธรรมห้องเรียน ให้แก่ตัวแทนนักเรียนทุกห้องๆละ 5 คน ตามแผนปฏิบัติการโครงการนักเรียนคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการเปิดงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมขะจาว

Posted by: | Posted on: July 4, 2023

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ต้อนรับคณะจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง นำโดย ดร.สุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะ ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมในฐานะโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบระดับ 4 ดาว ของ สพฐ. พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานคุณธรรมห้องเรียน และโครงงานทักษะชีวิต เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน (ห้องเรียนในชุมชน) ตามแนวทางของมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมี ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ และนายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนแกนนำให้การต้อนรับ