January, 2024

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: January 30, 2024

อบรมเชิงปฏิบัติการ “จรวดขวดน้ำ”

วันที่ 29 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมจรวดขวดน้ำ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำจรวดขวดน้ำ และเพื่อฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิ่งแม่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถตามความถนัดและความสนใจ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 20 คน และได้รับเกียรติจากคุณครูสกัด รินฤทธิ์ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ จากโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา มาให้ความรู้และทักษะแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมขะจาว

Posted by: | Posted on: January 30, 2024

สร้างสรรค์สังคมประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สร้างสรรค์สังคม) โรงเรียนสบปราบพิทยาคมดำเนินการจัดค่ายอาสาสร้างสรรค์สังคม ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อให้ผู้เรียนดำเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัคร ปฏิบัติงานหรือให้บริการช่วยเหลือผู้อื่น และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อแสดงถึงความเสียสละต่อสังคมและมีจิตสาธารณะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

Posted by: | Posted on: January 30, 2024

แสงความยินดีกับนักเรียนโควตา ม.เกษตรศาสตร์

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567(TCAS67 รอบที่ 1) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Posted by: | Posted on: January 29, 2024

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ม.3 ประจำปี 2566

วันที่ 26-27 มกราคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมแก่ลูกเสือ และเนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีฐานกิจกรรมในนักเรียนได้ฝึกอย่างหลากหลาย โดยในภาคเช้ามีการเดินทางไกล การฝึกผูกเงื่อน เชือก กิจกรรมลูกเสือบูรณาการ กิจกรรมรอบกองไฟ รวมทั้งฐานผจญภัยต่างๆ เพื่อฝึกความอดทน ความแข็งแกร่งของร่างกาย ความสามัคคีในหมู่คณะ ความเป็นผู้นำ เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: January 25, 2024

รับการนิเทศการเรียนการสอน จากคณะศึกษานิเทศ สพม.ลำปาง ลำพูน

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยนายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในด้านการนิเทศทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบนิเทศภายใน และการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/นโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางโรงเรียน สบปราบพิทยาคมขอขอบคุณคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ที่ได้ ให้การชื่นชมและข้อแนะนำที่เป็นประโยขน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมต่อไป

Posted by: | Posted on: January 24, 2024

แสดงความยินดีกับครูผู้สอนดีเด่น

วันที่ 16 มกราคม 2567 คณะครูโรงเเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น แต่ละกลุ่มสาระ โดยมีรายนามดังนี้ คุณครูทัศนีย์ ลินพล คุณครูสมบัติ อัศวะสัย คุณครูอรพรรณ หมูเทพ คุณครูอำพันธ์ ชุ่มเชื้อ คุณครูดารุณี คำนวล คุณครูอภัสรา คำน้อย คุณครูสิทธิณี เหลาพล คุณครูเมทิกา ศุภณัฐชัญชนา และคุณครูธนวัฒน์ วงค์คำชุ่ม ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ

Posted by: | Posted on: January 24, 2024

ยินดีกับนักเรียนโควตา “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Posted by: | Posted on: January 24, 2024

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ได้รับรางวัล “พรหมปัญโญ”

วันที่ 16 มกราคม 2567 คุณครูสุภาพร เจริญผล และคุณครูนลินรัตน์ อิมิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับมอบรางวัล “พรหมปัญโญ” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 68 ปีพุทธศักราช 2567 ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสบปราบ

Posted by: | Posted on: January 24, 2024

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 16 มกราคม 2567 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับรางวัล “พรหมปัญโญ” พร้อมลายเซ็นต์ทองคำ เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 68 ปีพุทธศักราช 2567 ณ หอประชุมเฟืองฟ้า โรงเรียนอนุบาลสบปราบ

Posted by: | Posted on: January 24, 2024

ร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับดีเยี่ยม

วันที่ 23 มกราคม 2567 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแด่คุณครูนงนุช ชัยนันตา คุณครูปาณิสรา หล้าปวงคำ และคุณครูพัชราพร จามรี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “ด้านการจัดการเรียนการสอน” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2567