July, 2024

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: July 11, 2024

รับการสอบทานการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รับการสอบทานการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)ปีงบประมาณพ.ศ.2567 จากหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน

Posted by: | Posted on: July 11, 2024

การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยใช้ “SPPIT STUDENT CARE MODEL”

Posted by: | Posted on: July 10, 2024

รับการประเมินจาก สมศ. ครั้งที่ห้า

วันที่ 9 กรกฏาคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา เพื่อยกระดับการพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นางนาถอนงค์ วิริยา ประธานคณะผู้ประเมินภายนอก นางยุพิน ชัยราชา กรรมการ และนางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้นายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แขกผู้มีเกียรติและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมให้ข้อมูล โดยมีดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และคณะครูผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: July 8, 2024

ชนะเลิศ

นางสาวพรธิตา นวลจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่นอายุ 15 – 17 ปี หญิง น้ำหนัก 42- 44 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

Posted by: | Posted on: July 8, 2024

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ

Posted by: | Posted on: July 7, 2024

เก็บข้อมูลการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดย นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นางนฤมล พันลุตัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยนายพีระพัชร์ มหาวรรณ์ และนางสาวปัทมา ฮูเซน ศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม เก็บข้อมูลการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และติดตามโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” พร้อมทั้งติดตามโครงการ “สุขาดี มาความสุข” ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Posted by: | Posted on: July 5, 2024

YC เพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) 

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ YC เพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor) และนักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวให้คำปรึกษาเพื่อนนักเรียนตามหลักการให้คำปรึกษา ขับเคลื่อนโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ในสถานศึกษากับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมให้มีความยั่งยืน

Posted by: | Posted on: July 5, 2024

ตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดแสดงผลงานเยาวชนอาสาสมัครรักษ์วัฒนธรรมในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม วันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม โดยกล่าวว่า ความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการ “งานติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดภายใต้แผนฯ ระยะที่ ๒“โดยใช้ “กระบวนการสมัชชาคุณธรรม” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลสำเร็จ ทบทวนกระบวนการทำงาน พัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนงานคุณธรรมแต่ละจังหวัด พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Posted by: | Posted on: July 5, 2024

ร่วมสะท้อนความคิดเห็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2567