September, 2023

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: September 28, 2023

อำลา อาลัย นักเรียน

วันที่ 28 กันยายน 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “อำลา อาลัย” แด่คุณครูสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ และคุณครูคงฤทธิ์ กสิชีวิน คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมธรรมวัฒน์

Posted by: | Posted on: September 23, 2023

“สานพลังเยาวชนจิตอาสา ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 23 กันยายน 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม งานโรงเรียนคุณธรรม ได้เข้าร่วมนำเสนอนิทรรศการด้านโครงงานคุณธรรม ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี2566 ภายใต้แนวคิด “สานพลังเยาวชนจิตอาสา ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด กิจกรรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ อำเภอเมืองลำปาง

Posted by: | Posted on: September 21, 2023

พิธีส่งมอบเครื่องดนตรีวงโยธวาธิตและดนตรีสากล

Posted by: | Posted on: September 21, 2023

ชนะเลิศ

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสากลในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลนครลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออก ผลการแข่งขัน วงThe sunshine โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝึกซ้อมโดยครูดารุณี คำนวล

Posted by: | Posted on: September 18, 2023

รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ1”

วันที่ 18 กันยายน 2566 นางลัดดา โพิธิตุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ให้เกียรติมามอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานการประกวดคลิปวีดีโอสั้น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2566 โดยทีม SPK FILM มีสมาชิก นายอิศรา ยะฟู นางสาวกนกวรรณ เตจ๊ะ นางสาวอ้อมฟ้า เป็งปราบคำ นางสาววรินทิพย์ ปัญญากูล นายอภินันท์ ทาวี นายธีรนันท์ หม่องลำปาง นายบูรพา มหัทธีรนางกูร และนายขวัญธนา คำวงศา โดยมี นางสุภาพร เจริญผล และนายทัศนัย ต๊ะเขื่อนแก้ว ครูที่ปรึกษากิจกรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคมนำโดยนายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับและขอบคุณ มายังสำนักงานคณะ กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดลำปาง ที่ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของนักเรียนกลุ่มยุวชน ประกันภัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมด้วยดีเสมอมา

Posted by: | Posted on: September 14, 2023

รับรางวัลระดับประเทศ

Posted by: | Posted on: September 14, 2023

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71

วันที่ 12-13 กันยายน 2566 นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ร่วมแข่งขันทักษะทางด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนศีกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และแสดงความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ

Posted by: | Posted on: September 5, 2023

กิจกรรมเข้าวัดวันพระ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดย ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดวันพระ (ห้องเรียนในชุมชน) ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีนักเรียนแต่ละศรัทธาวัดในเขตอำเภอสบปราบ จำนวน 26 วัด ได้ร่วมทำกิจกรรมศาสนพิธี กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมจิตอาสา โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เป็นเยาวชนคนดี สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองชุมชนและสังคมต่อไป

Posted by: | Posted on: September 4, 2023

บริจาคโลหิต

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้นำนักเรียนและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต และร่วมบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย ณ หอประชุมอำเภอสบปราบ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ