September, 2020

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: September 12, 2020

เรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก

Posted by: | Posted on: September 12, 2020

ประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1

วันพุธที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.20 – 16.00 น. งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการประชุมสามัญสภานักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ครั้งที่ 1 /2563 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน รวบรวมความคิดเห็น วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อย่างทั่วถึง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการเสนอความคิดที่ทำให้เกิดการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน

Posted by: | Posted on: September 12, 2020

พิธีรับมอบตำแหน่งสภานักเรียน 63