ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


ครูดีเด่น วันครู 61

Posted by: | Posted on: January 17, 2018


ในนามคณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับครูดีเด่นเนื่องในโอกาส “วันครู 2561″ ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ซึ่งมีคุณครูผู้มีผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ โดยมีนายอำเภอสบปราบให้เกียรติมาเป็นประธานและมอบใบประกาศนียบัตรดังนี้ คือ
คุณครูสุวิมล  พวงสุยะ  ครูราเชนทร์  ปาละจะเร  ครูปาณิสรา  ใจเรือน และครูดรุณี  คำนวล พร้อมกันนี้มีคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นของโรงเรียน ดังนี้ ครูธมลพรรณ์  ยอดคำ  ครูสุระกิตย์  จันต๊ะวงค์   ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูธนกฤษ  มากบุญ     ครูกิตติยา  แก้วสิงห์     ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูอังสุมาริน  ปาละจะเร                                     ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ครูศักรินทร์    สืบสอน                                        ครูกลุ่มสาระศิลปะ
ครูกมลภัทร   ประดาอินทร์                                  ครูกลุ่มสาระภาษาไทย


ผลงานเป็นเลิศ ด้านศิลปะ

Posted by: | Posted on: January 11, 2018


ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ท่านผู้อำนวยการสายัณห์  พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบรางวัลแด่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการประกวดวาดภาพในโครงการ “สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น” ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 8-9 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. ชนะเลิศ  การประกวดผลงานประติมากรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “ประติมากรรมตกแต่งเมืองลำปาง” ได้แก่
นายภาสกร  สิริป้อ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
2. ชนะเลิศ  การประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เยาวชน นวัตกรรมท้องถิ่นในปี 2570″ ได้แก่
นายทวีพงษ์  อุดกันทา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
3. รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดผลงานประติมากรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “ประติมากรรมตกแต่งเมืองลำปาง” ได้แก่
นายณัชพล  พินทิสืบ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
4. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อ “ท้องถิ่นกับวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง”  ได้แก่
นางสาวอรปรียา  มังป๋อง   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โดยนักเรียนทั้ง 4 คน ได้รับการฝึกฝนทางด้านศิลปะอย่างเข้มข้น จากคุณครูศักรินทร์  สืบสอน  ครูผู้สอนวิชาศิลป
ในนามผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน ขอขอบใจคุณครู นักเรียนของโรงเรียนทุกคนที่ขยัน หมั่นฝึกซ้อม และมีความมุ่งมั่นตั้งใจ จนกระทั่งประสบผลสำเร็จในวันนี้ค่ะ


วงดนตรี ชนะเลิศ

Posted by: | Posted on: January 11, 2018

ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ท่านผู้อำนวยการสายัณห์  พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบรางวัลแด่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการประกวดวงดนตรีในโครงการ “สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น” ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 8-9 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกวงดนตรีดังนี้
1. นายธิติธรณ์    เที่ยงทอง              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   ตำแหน่ง  มือกลอง
2. นายศิริทรัพย์  ต๊ะมาศรี                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   ตำแหน่ง  มือเบส
3. นายบรรพต    กุตัน                       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1   ตำแหน่ง  มือคีย์บอร์ด
4. นายวัชรพงค์  สารธิ                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  ตำแหน่ง  มือกีตาร์
5. นายจิระวัฒน์  ปันใจ                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1   ตำแหน่ง  มือกีตาร์
6. นางสาวกัญญารัตน์  พรมคำแดง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ตำแหน่ง นักร้องนำ
โดยมีคุณครูดรุณี  คำนวณ  ครูผู้ให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี จนทำให้นักเรียนได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ในครั้งนี้
ในนามผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน ขอขอบใจคุณครู นักดนตรีของโรงเรียนทุกคนที่ขยัน หมั่นฝึกซ้อม และมีความมุ่งมั่นตั้งใจ จนกระทั่งประสบผลสำเร็จในวันนี้ค่ะ


Posted by: | Posted on: December 29, 2017

ny61card


“ก้าวคนละก้าว” กับพี่ตูน

Posted by: | Posted on: December 19, 2017


เวลาประมาณ 06.00 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และประชาชนในเขตอำเภอสบปราบ ร่วมต้อนรับนักวิ่ง ตูน บอดี้สแลม พร้อมคณะ “โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล เบตง-แม่สาย” โดยทางโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดเตรียมการต้อนรับ ณ สวนเศรษฐกิจพอเพียงหน้าโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.ลำปาง