ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


นำเสนอผลงานระดับชาติ

Posted by: | Posted on: February 17, 2018


นางสาวชฏาพร บุญเหล็ก นายภาณุเกียรติ เกี๋ยงเลน และนายธนากร หน่ออวย นักเรียนตัวแทนโครงงานเยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน ดำรงตนสร้างสุขภาวะ น้อมถวายสมเด็จพระมหาราชา เข้าร่วมอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2540 ณ วีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมโครงงานดังกล่าวในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 และ 13 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี โดยมีครูกิตติยา แก้วสิงห์ และครูกมลภัทร ประดาอินทร์ ที่ปรึกษาโครงงาน


ค่ายบำเพ็ญประโยชน์

Posted by: | Posted on: February 11, 2018


เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา งานกิจกรรมพ้ัฒนาผู้เรียน โดยกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ ได้จัดกิจกรรมการประเมินผลให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ม้ัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างหลากหลาย และเสิรมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกเหนือจากกิจกรรมในห้องเรียน


ค่ายพักแรม

Posted by: | Posted on: February 11, 2018

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา งานกิจกรรมพััฒนาผู้เรียน โดยกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ณ สวนสาธารณะ อ.สบปราบ (โทกแม่วัง) โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง  รวมมีทักษะชีวิตที่เพิ่มขึ้น


ค่ายดาราศาสตร์

Posted by: | Posted on: February 4, 2018

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำโดยครูอังสุนีย์ สุวรรณชัย บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียนีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลายให้กับนักเรียนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติกับของจริง เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และรู้จักกับดาว กลุ่มดาวต่างๆ รวมทั้งได้สอดแทรกกิจกรรมอื่นๆ ควบคู่กันไป ทำให้นักเรียนเกิดความสุข สนุกสนาน เรียนปนเล่นไปพร้อมกับ ในนามของผู้บริหารขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


ชนะเลิศ

Posted by: | Posted on: January 30, 2018


ในวันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสากลในงาน “ALC Music Festival 2018″ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งนี้ โดยได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 10000 บาท ซึ่งในการแข่งขันประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
1. นายกลวัชร  นำนน
2. น.ส.ภัทราพร  ตั้งประเสริฐ
3. นายนลภัทร  พรมธิ
4. นายเอรวัตร  ใจนันต๊ะ
5. นายธิติธร  เที่ยงทอง
6. นายศิริทรัพย์  ต๊ะมาศรี
7. นายบรรพต  กุจันทร์
8. นายวัชระพงษ์  สารทิ
9. นายจิรวัตร  ปันใจ
10. น.ส.กัญญารัตน์  พรมคำแดง
และมีครูดรุณี  คำนวล ผู้ฝึกสอน


ครูดีเด่น วันครู 61

Posted by: | Posted on: January 17, 2018


ในนามคณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับครูดีเด่นเนื่องในโอกาส “วันครู 2561″ ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ซึ่งมีคุณครูผู้มีผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ โดยมีนายอำเภอสบปราบให้เกียรติมาเป็นประธานและมอบใบประกาศนียบัตรดังนี้ คือ
คุณครูสุวิมล  พวงสุยะ  ครูราเชนทร์  ปาละจะเร  ครูปาณิสรา  ใจเรือน และครูดรุณี  คำนวล พร้อมกันนี้มีคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นของโรงเรียน ดังนี้ ครูธมลพรรณ์  ยอดคำ  ครูสุระกิตย์  จันต๊ะวงค์   ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูธนกฤษ  มากบุญ     ครูกิตติยา  แก้วสิงห์     ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูอังสุมาริน  ปาละจะเร                                     ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ครูศักรินทร์    สืบสอน                                        ครูกลุ่มสาระศิลปะ
ครูกมลภัทร   ประดาอินทร์                                  ครูกลุ่มสาระภาษาไทย


ผลงานเป็นเลิศ ด้านศิลปะ

Posted by: | Posted on: January 11, 2018


ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ท่านผู้อำนวยการสายัณห์  พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบรางวัลแด่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการประกวดวาดภาพในโครงการ “สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น” ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 8-9 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. ชนะเลิศ  การประกวดผลงานประติมากรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “ประติมากรรมตกแต่งเมืองลำปาง” ได้แก่
นายภาสกร  สิริป้อ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
2. ชนะเลิศ  การประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เยาวชน นวัตกรรมท้องถิ่นในปี 2570″ ได้แก่
นายทวีพงษ์  อุดกันทา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
3. รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดผลงานประติมากรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “ประติมากรรมตกแต่งเมืองลำปาง” ได้แก่
นายณัชพล  พินทิสืบ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
4. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อ “ท้องถิ่นกับวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง”  ได้แก่
นางสาวอรปรียา  มังป๋อง   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โดยนักเรียนทั้ง 4 คน ได้รับการฝึกฝนทางด้านศิลปะอย่างเข้มข้น จากคุณครูศักรินทร์  สืบสอน  ครูผู้สอนวิชาศิลป
ในนามผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน ขอขอบใจคุณครู นักเรียนของโรงเรียนทุกคนที่ขยัน หมั่นฝึกซ้อม และมีความมุ่งมั่นตั้งใจ จนกระทั่งประสบผลสำเร็จในวันนี้ค่ะ


วงดนตรี ชนะเลิศ

Posted by: | Posted on: January 11, 2018

ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ท่านผู้อำนวยการสายัณห์  พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบรางวัลแด่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการประกวดวงดนตรีในโครงการ “สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น” ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 8-9 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกวงดนตรีดังนี้
1. นายธิติธรณ์    เที่ยงทอง              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   ตำแหน่ง  มือกลอง
2. นายศิริทรัพย์  ต๊ะมาศรี                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   ตำแหน่ง  มือเบส
3. นายบรรพต    กุตัน                       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1   ตำแหน่ง  มือคีย์บอร์ด
4. นายวัชรพงค์  สารธิ                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  ตำแหน่ง  มือกีตาร์
5. นายจิระวัฒน์  ปันใจ                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1   ตำแหน่ง  มือกีตาร์
6. นางสาวกัญญารัตน์  พรมคำแดง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ตำแหน่ง นักร้องนำ
โดยมีคุณครูดรุณี  คำนวณ  ครูผู้ให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี จนทำให้นักเรียนได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ในครั้งนี้
ในนามผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน ขอขอบใจคุณครู นักดนตรีของโรงเรียนทุกคนที่ขยัน หมั่นฝึกซ้อม และมีความมุ่งมั่นตั้งใจ จนกระทั่งประสบผลสำเร็จในวันนี้ค่ะ