ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


กำจัดลูกน้ำยุงลาย

Posted by: | Posted on: July 21, 2019

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์ควบคุมโรคจากโรงพยาบาลสบปราบ ร่วมกับนักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงในบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่

Posted by: | Posted on: July 21, 2019

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560) และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนสบปราบพิทยาคม วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560)
2. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC


นักดนตรี Workshop

Posted by: | Posted on: July 13, 2019

นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านดนตรี วิทยากรจากวงนาวิกโยธินสหรัฐ ประจำการโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังรับชมคอร์นเสิร์ตจากวงนาวิกโยธินสหรัฐ เพื่อประสบการณ์ทางดนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


แก้ปัญหานักเรียนด้วยกิจกรรม

Posted by: | Posted on: July 12, 2019

วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีคณะทำงานจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอสบปราบ คณะพยาบาลจาก โรงพยาบาลสบปราบ มาให้ความรู้และแนวทางป้องกัน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณ ห้องประชุมขะจาว และหอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม


อบรมขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

Posted by: | Posted on: July 4, 2019

ตามที่จังหวัดลำปาง/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับวิทยากรจิตอาสา 904 กำหนดการบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสบปราบในวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 นั้น โรงเรียนสบปราบพิทยาคมโดยผู้อำนวยการปรีชา นันติชัย คณะครู และนักเรียนบางส่วน ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม


กิจกรรมวันที่ 26 มิถุนายน 2562

Posted by: | Posted on: June 26, 2019

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กองลูกเสือ-เนตรนารี จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวัน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” 2. กิจกรรมเดินขบวนพาเหรดเนื่องในวัน “ต่อต้านยาเสพติดโลก” 3. กิจกรรม “วันสุนทรภู่” และกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 4. กิจกรรมส่งมอบคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2562 โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมธรรมวัฒน์


ทำบุญทอดผ้าป่า62

Posted by: | Posted on: June 24, 2019

ตามที่โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน (22 มิถุนายน) ครบ 49 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหอประชุมธรรมวัฒน์ให้โอ่อ่า ทันสมัยและพร้อมรับใช้ชุมชนในอนาคต ในนามของท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา (นายสุรพันธ์ อินเพลา) นายกสมาคมผู้ปกครองและครู (นายสมศักดิ์ สวนพลาย) คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร ทุกท่าน และศิษย์ปัจจุบันทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมียอดสมทบทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านบาท


เลือกตั้งประธานนักเรียน62

Posted by: | Posted on: June 21, 2019

วันที่ 19 มิถุนายน 2562  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการเลือกตั้งประธานนักเรียน  และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย  ผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ปีการศึกษา 2562


สุ่มตรวจปัสสาวะ

Posted by: | Posted on: June 19, 2019

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมกับ โรงพยาบาลสบปราบ สถานีตำรวจภูธรสบปราบ ปกครองอำเภอสบปราบ สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการตรวจ 183 คน ไม่พบสารเสพติดค่ะ โดยมี ผู้อำนวยการปรีชา นันติชัย และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ดูแลการตรวจ ณ หอประชุมธรรมวัฒน์


YC: Youth Counselor

Posted by: | Posted on: June 18, 2019

งานแนะแนว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  YC  เพื่อนที่ปรึกษา  (YC : Youth Counselor) ในวันที่  15  มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น.   ณ  ห้องประชุมขะจาว   โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกลุ่มนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) และให้ความรู้เรื่องทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor) กิจกรรมมุ่งให้นักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนได้มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวให้คำปรึกษาเพื่อนนักเรียนด้วยกันตามหลักการให้คำปรึกษา เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมนักเรียนในทางที่เหมาะสม และเป็นการขับเคลื่อนโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  ในสถานศึกษากับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมให้มีความยั่งยืน การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 60 คน