ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Posted by: | Posted on: July 12, 2018

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับเกียรติจากโรงเรียนแกนนำคุณธรรมระดับประเทศ จำนวน 4 โรงเรียนมาสรุปผลการดำเนินงานการจัดโครงงานโรงเรียนคุณธรรมในรอบปีที่ผ่านมา “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้”


ศึกษาดูงาน จันทบุรี

Posted by: | Posted on: July 3, 2018


ในวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา บุคลากรโรงเรียนสบปราบพิทยาคมนำโดยท่านผู้อำนวยการสายัณห์  พรมใส ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้คณะได้รับฟังบรรยายแนะนำโรงเรียน หลังจากนั้นได้แยกย้ายไปดูงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ด้านกิจการนักเรียน สภานักเรียน ปัญหาขยะในโรงเรียน รวมทั้งได้เห็นหลักการและแนวทางการทำงานอย่างเข้มแข็งของครูและสภานักเรียนในทุกๆ ด้าน ดังนั้นจากการศึกษาดูงานใรครั้งนี้หวังว่าคุณครูได้นำความรู้ วิธีการหรือแนวทางที่ได้รับมาปรับใช้ในโรงเรียนของเราให้มีประสิทธิภาพต่อไป


คล้ายวันสถาปนา คารวะคุณครู ฟื้นฟูพิธีบวชต้นไม้

Posted by: | Posted on: June 23, 2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมนำโดยท่านผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส คณะครูและนักเรียนทุกคน ได้จัดพิธี “วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน คารวะคุณครู ฟื้นฟูพิธีบวชต้นไม้” ขึ้น ซึ่งในวันสถาปนาโรงเรียนแท้จริงแล้วเป็นวันที่ 22 มิถุนายน แต่ในปีนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมกับพิธีไหว้ครูและพิธีบวชต้นไม้ โดยกิจกรรมในภาคเช้ามีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บวงสรวงเจ้าพ่อห้วยฝาง พิธีทางศาสนาในหอประชุมและพิธีไหว้ครูโดยในปีนี้นักเรียนแต่ละห้องได้ตกแต่งพานมาบูชาครูได้อย่างประณีต สวยงาม หลังจากนั้นจึงได้บวชต้นไม้ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้สึกรักหวงแหนและเห็นคุณค่าต้นไม้ต่อไป ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่


PLC โครงงานคุณธรรมทั้งระบบโรงเรียน

Posted by: | Posted on: June 16, 2018


เมื่อวันพุธที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้อบรมหลักสูตร PLC “โครงงานคุณธรรมทั้งระบบโรงเรียน” 1 ใน 70 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 70 ปีแห่งการครองราชย์ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” โดยมีคณะครูจำนวน 60 คน และนักเรียนตัวแทนห้องๆ ละ 10 จำนวน 280 คน ณ หอประชุมขะจาว เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาโครงงานห้องเรียนต่อไป (ประมวลภาพอบรมครู    ประมวลภาพอบรมตัวแทนนักเรียน    ประมวลภาพทั้งระบบ)


เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 61

Posted by: | Posted on: June 16, 2018

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยในปีการศึกษานี้มีผู้สมัครลงเลือกตั้ง 4 ทีม ซึ่งมากจากตัวแทนนักเรียนจำนวน 4 ห้องเรียน ประกอบด้วยทีม – The fairy of SPK – ใต้ร่มแดงเทา – พลังชายไทย – รวมใจแดงเทา เราชาว ส.พ. ผลปรากฏว่าทีม “ใต้ร่มแดง-เทา” เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งและส่งผลให้นายณัฐนันท์ กาดีวงค์ ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน จากผู้เทให้คะแนนทั้งหมด 344 เสียง จากผู้ใช้สิทธิ์ 847 เสียง ในนามผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน ขอส่งกำลังใจให้ประธานและคณะกรรมการนักเรียนคนใหม่ทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายที่กล่าวไว้ เพื่อเราชาว ส.พ.ทุกคนค่ะ (ประมวลบรรยากาศการเลือกตั้ง)


จังหวัดเคลื่อนที่

Posted by: | Posted on: June 8, 2018

ในวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอาคารสถานที่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลำปางในส่วนของอำเภอสบปราบ ตามโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้ความรู้กับประชาชนในอำเภอสบปราบ ตรวจสุขภาพ ส่งเสริมการเกษตร มอบรถจักรยาน และกิจกรรมอื่นๆ อย่างหลากหลายอีกด้วย (ประมวลภาพบรรายากาศ “จังหวัดเคลื่อนที่”)


บ้านปู มอบทุนสนับสนุน

Posted by: | Posted on: June 8, 2018


เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัทบ้านปูจำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยคุณอุดมลักษณ์  โอฬาร  ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ ได้มีกิจกรรม “เปิดโลกอาชีพ ปูเส้นทางสู่อนาคต” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ตามโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนั้นได้มีพิธีมอบทุนสนุนสนุนงบประมาณให้กับครูชาวต่างชาติ โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ มีครู Jimmy (Mr. Yusuf Serdar Sincer) ชาวตรุกี มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนด้วย ในนามโรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอขอบคุณบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ (ประมวลภาพบรรยากาศ “บริษัทบ้านปู จำกัด(มหาชน)”) สนับสนุนการศึกษา)


31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก

Posted by: | Posted on: June 2, 2018

ในวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การงบสูบบุหรี่โลกขึ้นโดยมีการเดินขบวนพาเหรด ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และมีการแสดงดนตรีเพื่อห่างไกลยาเสพติดด้วยค่ะ ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่ค่ะ


เขตตรวจราชการที่ 3 ศึกษาดูงาน

Posted by: | Posted on: June 2, 2018

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา เขตตรวจราชการที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ นครนายกและสระแก้ว ให้เกียรติมาศึกษาดูงานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบภาคเหนือ โดยมีท่านผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้การต้อนรับ ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่ค่ะ


สพม.เขต 8 ศึกษาดูงาน

Posted by: | Posted on: February 26, 2018

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 8 จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นำโดยดร.วัฒนะ ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล มาศึกษาดูแลแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม