เลือกกิจกรรมชุมนุม 1/2560

Posted by: | Posted on: May 10, 2017

checkgrade

นักเรียนสามารถเข้าไปสมัครชุมนุมได้ที่นี่


ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


เยี่ยมบ้านนักเรียน

Posted by: | Posted on: May 15, 2017

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนขึ้น  เพื่อสร้างความกระชับและลดช่องว่่างระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองและหาแนวทางร่วมกันในการช่วยเหลือนักเรียนทางด้านการเรียนให้กับนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้  ในขณะเดียวกันครูที่ปรึกษาสามารถนำข้อมูลการเยี่ยมบ้านประกอบการพิจารณามอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนอีกด้วย


ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560

Posted by: | Posted on: May 15, 2017

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองพบปะกับครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข่าวสารของโรงเรียนและชี้แจงการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งสร้างความคุุ้นเคยกับครูที่ปรึกษาเพื่อร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ในการนี้นายสนั่น สลีวงค์ ตัวแทนมูลนิธิช้อย เชื้อสิงห์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนจำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ในนามผู้บริหาร ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ


วันเกียรติยศ

Posted by: | Posted on: March 11, 2017

เมื่่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการสายัณห์  พรมใส ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสุรพันธ์  อินเพลา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และนายทั่น  ตากัน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนและที่ปรึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรดังกล่าว และในปีการศึกษานี้นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ได้มอบเก้าอี้พลาสติกสีแดงให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ในนามคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบใจนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยพรให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการศีกษาต่อและประสบความสำเร็จให้ชีวิตต่อไป


นิทรรศการแสดงผลงาน

Posted by: | Posted on: March 4, 2017

นายสายัณห์  พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการแสดงผลงานการเรียนการสอนทางด้านดนตรี และศิลปะ ในปีการศึกษาปัจจุบันของ กลุ่มสาระศิลปะดนตรี โดยมีครูละเอียด ทะนันชัย หัวหน้าสาระได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้น ณ ลานธรรมลานปัญญา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ใดยภายในงานนิทรรศการมีการประกวดการแข่งขันร้องเพลง “The mask Sobprab” โดยครูดรุณี คำนวณ ครูผู้ทุ่มเทและเสียสละให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง การประกวดการวาดภาพด้วยสีน้ำ สีโปสเตอร์ และสีไม้ พร้อมทั้งนิทรรศการภาพวาดศิลปะ ซึ่งเป็นผลงานนักเรียนโดยการสอนของครูศักรินทร์  สืบสอน ครูผู้มีผลงานเป็นเลิศระดับประเทศ ในนามผู้บริหารและครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอร่วมยินดีในความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ