วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

Posted by: | Posted on: September 26, 2022

ร่วมต่อต้านการทุจริต

Posted by: | Posted on: September 9, 2022

เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน

Posted by: | Posted on: September 13, 2022

วันที่ 12 กันยายน 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่สุนทร นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นายสุทิน คงสนุ่น นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง พร้อมแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้ให้เกียรติร่วมชมการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์โรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และตัวแทนสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


พาน้องกลับบ้าน

Posted by: | Posted on: September 9, 2022

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ต้อนรับคณะจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ในการดำเนินการศึกษา วิจัย ออกแบบและพัฒนาต้นแบบแนวทางการเฝ้าระวังติดตาม ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โดยใช้กระบวนการคิดออกแบบ (Design Thinking) ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ในการให้ความช่วยเหลือ ดูแล หรือส่่งต่อนักเรียนให้สามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับหรือมีทักษะในการทำงาน และประกอบอาชีพได้


นักศึกษาวิชาทหาร “เดินทางไกล”

Posted by: | Posted on: September 7, 2022

วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ได้ฝึกวิชาเดินทางไกลให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๗๕ นาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และส่งเสริมให้ผู้เรียนตอบสนองต่อความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ตลอดจนส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นผู้ที่มีทักษะทั้งด้านการคิด และการทำงาน สามารถศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความถนัดได้ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป โดยมีครูทัศนัย ต๊ะเขื่อนแก้ว ครูธนวัตร วงศ์คำชุ่ม และครูพัชราพร จามรี ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ควบคุมการจัดกิจกรรม


พิธีลงนาม “MOU”

Posted by: | Posted on: September 6, 2022

วันที่ 6 กันยายน 2565 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และนายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับสถานศึกษาในจังหวัดลำปางจำนวน 11 แห่ง ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ค่ายภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

Posted by: | Posted on: September 3, 2022

วันที่ 3 กันยายน 2565 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษ-จีน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ แยกฐานกิจกรรมเป็น 5 ฐาน มีวิทยากรคุณครูเจ้าของภาษา และคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ รวมทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 100 คน ผลการดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าพึงพอใจและประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ของโครงการ


ครูดีไม่มีอบายมุข 64

Posted by: | Posted on: August 30, 2022

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ครูสุวิมล พวงสุยะ ครูนงนุช ชัยนันตา และครูนลินรัตน์ อิมิวัฒน์ ในการได้รางวัลเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในงานวันครูโลก พุทธศักราช 2564 ในฐานะเป็นผู้ดำรงตนปลอดอบายมุข และได้ทำโครงการครูดีเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-19


ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์

Posted by: | Posted on: August 24, 2022

ด้วยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป จึงได้ศึกษาดูงานโรงเรียนชลบรี “สุขบท” จ.ชลบุรีและ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 โดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เพื่อนำแนวทางการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวมาปรับใช้กับบริบทของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกิดประโยชน์สืบไป


18 สิงหา วันวิทยาศาสตร์ไทย

Posted by: | Posted on: August 18, 2022

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีขาว โดยมีนายศานติกรศิ์ วงศ์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดขึ้น ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ ทั้งนี้ภายในงานมีการแสดง ละครวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.6 และการแสดง science show ระดับชั้น ม.4 และ ระดับชั้น ม.5 การประกวดการแต่งการเลียนแบบนักวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมมีความรู้และความบันเทิงในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้