ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


Welcome back to school

Posted by: | Posted on: May 11, 2019

13 พฤษภาคม 2562

back


รดน้ำดำหัวปี 62

Posted by: | Posted on: April 19, 2019

นายปรีชา นันติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมคณะครู และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอสบปราบเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562  ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ


วันเกียรติยศ

Posted by: | Posted on: March 13, 2019

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสุรพันธ์ อินเพลา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายสมศักดิ์ สวนพลาย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และนายทั่น ตากัน กรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณ หอประชุมธรรมวัฒน์


ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

Posted by: | Posted on: February 25, 2019

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรพันธ์ อินเพลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ใด้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการปรีชา นันติชัย ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ซึ่งภายในงานได้มีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมขะจาว


เข้าค่ายพักแรมประจำปี 2562

Posted by: | Posted on: February 21, 2019

เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม งานกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เน้นการฝึก ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ ความมีน้ำใจ และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่างๆ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ตามหลักและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว สวนสาธารณะโทกแม่วัง อ.สบปราบ จ.ลำปาง