คุณได้ไปต่อค่ะ

Posted by: | Posted on: September 11, 2018

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะการประกอบอาหารคาว หวาน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ชนะเลิศการแข่งขัน  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

      อนึ่ง ความสามารถของนักเรียนในทักษะทางด้านประกอบอาหารนั้น นักเรียนได้รับการดูแล เอาใจใส่ในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีครูธมลพรรณ์  ยอดคำ ครูผู้สอนรายวิชาคหกรรม ได้ทุ่มเทและเสียสละเวลาอันมีค่ามาให้กำลังใจนักเรียน ดังผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมา

ฝีมือเป็นเลิศ

Posted by: | Posted on: September 11, 2018

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะการแกะสลักผลไม้ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ชนะเลิศการแข่งขัน เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

      อนึ่ง ความสามารถของนักเรียนในทักษะทางด้านแกะสลัก ได้รับการส่งเสริมและฝึกทักษะมาอย่างต่อเนื่องโดยมีครูศักรินทร์  สืบสอน และครูสุรกิตย์  จันต๊ะวงค์ ได้มุ่งมั่น ทุ่มเทและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ

ชนะเลิศ

Posted by: | Posted on: September 11, 2018

นายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะครู และนักเรียนทุกคน ร่วมแสดงความยินดีกับวง SP Band ที่ชนะเลิศการแข่งขันประกวดวงดนตรีสตริงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในการแข่งขันทักษะความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ อนึ่ง วงดนตรีของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีครูดรุณี คำนวล ครูกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี ให้ความทุ่มเท เสียสละฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและส่งเข้าร่วมประกวดในหลายๆ เวที มีผลงานเป็นที่ประจักษ์


ทีมเคลื่อนที่เร็ว ศึกษาดูงาน

Posted by: | Posted on: August 31, 2018

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการสายัณห์  พรมใส ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมจากผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดลำพูน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมของทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนสพฐ. กับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teame: RT)


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Posted by: | Posted on: August 28, 2018
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับเกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานนำโดยผู้บริหาร คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (แม่ฮ่องสอน) และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเช่นเดียวกันมาเยี่ยมชมการดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โดยในช่วงเช้ากับกิจกรรม”ส่งยิ้มทักทาย” กับผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการนักเรียน หลังจากนั้นเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง และการสรุปการดำเนินการโครงงานคุณธรรม ณ ห้องประชุมมรกต แล้วเยี่ยมชมโครงงานวัด โครงงานห้องเรียน ซึ่งนำเสนอโดยนักเรียนตัวแทนห้อง และคณะศรัทธาแต่ละวัดค่ะ

ประกวดวงดนตรี

Posted by: | Posted on: August 13, 2018

เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ บริษัทเอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด จัดกิจกรรม “สร้างสัมพันธ์ สานสายใยจากใจ …อาท” ปีที่ 12 โดยจัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีเยาวชนอายุไม่เกิน 22 ปี ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีให้กับเยาวชนในจังหวัดลำพูนและใกล้เคียง ได้ใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์ โดยจัดให้มีการประกวดแข่งขันขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ลาน “The Street “ลานกิจกรรมศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ชอปปิ้งมอลล์ จ,ลำพูน ในงานนี้โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยครูดรุณี คำนวล ครูผู้สอนวิชาดนตรี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว ผลการแข่งขันปรากฏว่าได้ลำดับ ที่ 4 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 27 ทีม
ในนามคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีในความสำเร็จอีกระดับหนึ่งในครั้งนี้ค่ะ


แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Posted by: | Posted on: July 12, 2018

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับเกียรติจากโรงเรียนแกนนำคุณธรรมระดับประเทศ จำนวน 4 โรงเรียนมาสรุปผลการดำเนินงานการจัดโครงงานโรงเรียนคุณธรรมในรอบปีที่ผ่านมา “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้”


สพม.เขต 8 ศึกษาดูงาน

Posted by: | Posted on: February 26, 2018

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 8 จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นำโดยดร.วัฒนะ ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล มาศึกษาดูแลแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม