ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

Posted by: | Posted on: October 20, 2019

ตารางเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น คลิกที่นี่

ตารางสอนของครูทุกกลุ่มสาระ คลิกที่นี่


ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


ระเบียบโรงเรียน

Posted by: | Posted on: November 16, 2019


กีฬาประจำปี 2562

Posted by: | Posted on: November 13, 2019

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอสบปราบ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2562 โดยมีนายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมและท่านแขกผู้มีเกียรติพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ โดยการแข่งขันกีฬาภายในมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อให้มีร่างการที่แข็งแรง สมบูรณ์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน คณะครู ศิษย์เก่า รวมทั้งนักเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคนที่ตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละเพื่อให้การแข่งขันกีฬาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


ร่วมพิธีเปิด “ขุนดงคัพ”

Posted by: | Posted on: November 4, 2019

นักเรียนวงโยธวาทิต ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชนบ้านดง ไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “ขุนดงคัพ 1/2563” เพื่อให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ณ สนามโรงเรียนไตรมิตรสามัคคี บ้านดง อ.สบปราบ จ.ลำปาง


ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

Posted by: | Posted on: November 2, 2019

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา อ.ห้างฉัตร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้โดยมีนายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้การต้อนรับ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมขะจาว


ประชุมผู้ปกครอง

Posted by: | Posted on: November 2, 2019

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสุรพันธ์ อินเพลา เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นผู้ปกครองได้พบคุณครูที่ปรึกษาเพื่อรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 พร้อมทั้งปรึกษา หาแนวทาง การแก้ปัญหาต่างร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนในความปกครองได้เรียนอย่างมีความสุข และประพฤติ ปฏิบ้ติให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน


23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

Posted by: | Posted on: October 23, 2019

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ร่วมกันถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ


13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

Posted by: | Posted on: October 13, 2019

นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ร่วมกันถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ


ชนะเลิศ Music contest

Posted by: | Posted on: September 22, 2019

วงดนตรีสตริงสากล THE JOker โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยการฝึกซ้อมโดย คุณครูดารุณี คำนวล ครูผู้สอนวิชาดนตรี รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย เทศบาลนครลำปาง เพื่อรณรงค์เยาวชนให้ห่างใกลจากยาเสพติดโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมเวทีการแสดงออกทางด้านดนตรีให้แก่เยาวชนของลำปาง


ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

Posted by: | Posted on: September 17, 2019

วันที่ 17 กันยายน 2562 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากท่านศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ดร.วาสนา บุญมาก มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) การทำแผนคุณภาพสถานศึกษา การจัดทำ SAR แนวใหม่ และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (School Grading) โดยมีคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุมมรกต