ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


Google Blogger

Posted by: | Posted on: August 11, 2017

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดอบรมโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป (Google Blogger & Google sites) แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง เป็นวิทยากรในการอบรม (ภาพ ครูราเชนท์/ข่าว ธวัลรัตน์)


อบรมเพื่อนหญิงวัยรุ่น

Posted by: | Posted on: August 11, 2017

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดโครงการอบรมเพื่อนหญิงวัยรุ่นป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมจากสำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ และได้รับเกียรติจาก ดร.จิรภัทร หลงกุล อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน (ภาพครูปุ๊/ข่าว ธวัลรัตน์)


ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9

Posted by: | Posted on: August 7, 2017

7 สิงหาคม 2560 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9) โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรม “เข้าวัด วันพระ” ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา โดยคณะศรัทธานักเรียนแต่ละชุมชน แต่ละวัดในอำเภอสบปราบ ได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยมีครูที่ปรึกษาวัดแต่ละวัดให้การดูแล


ทำบุญตักบาตรสมุนไพร

Posted by: | Posted on: August 2, 2017

“กิจกรรมทำบุญตักบาตรสมุนไพร” จัดพิธีหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำหรับสมุนไพรที่คณะครูและนักเรียนได้ร่วมใส่บาตรในวันนี้ ทางโรงเรียนจะนำไปปลูกบริเวณสวนเศรษฐกิจพอเพียงด้านหน้าโรงเรียนสบปราบพิทยาคม