ร่วมต่อต้านการทุจริต

Posted by: | Posted on: September 9, 2022

อบรมยุวชนประกันภัย

Posted by: | Posted on: May 27, 2023

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. นางลัดดา โพธิตุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางสาวกนกพรมลคลปัญญา ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงาน คปภ.จังหวัดลำปาง จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย แก่คณะครู-อาจารย์ และนักเรียน ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2566 จำนวน 118 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสบปราบพิยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยมี ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจัดการอบรม


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม

Posted by: | Posted on: May 27, 2023

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ชมรมศิษย์เก่า นักเรียนเก่าโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ครบรอบ 52 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายสงวน คำวรรณ์ กำนันตำบลแม่กัวะ เป็นประธานในที่ประชุม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเกียรติยศ


ประชุมผู้ปกครอง 1/2566

Posted by: | Posted on: May 18, 2023

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ชี้แจงแนวปฏิบัติทั้งด้านการเรียน การแต่งกาย ระเบียบ วินัยสำหรับนักเรียนทุกคน และเกิดความเข้าใจระหว่างบ้านและโรงเรียน ระหว่างครููที่ปรึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งทำให้การดำเนินการตามกิจกรรมของโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีนายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมสถานศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นประธาน นายมงคล แก่นใจ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ และนายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กำชับและชี้แจงถึงการประพฤติ ปฏิบัติ ในการเป็นนักเรียน ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมธรรมวัฒน์


อบรมเชิงปฏิบัติการ วPA

Posted by: | Posted on: May 9, 2023

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาครูสู่วิทยฐานะ ตามเกณฑ์การประเมิน วPA” โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาให้ความรู้ในการเขียนประเด็นท้าทายสู่วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัด เกณฑ์ วPA เป็นต้น เพื่อให้ครูนำไปจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป ณ ห้องประชุมขะจาว


รด.จิตอาสา รณรงค์การไปใช้สิทธิ์

Posted by: | Posted on: April 28, 2023

วันที่ 28 เมษายน 2566 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รวม 25 คน ได้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ รด.จิตอาสา (นักศึกษาวิชาทหาร) ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนเป็นจิตอาสาที่หน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมอาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยพร้อมทั้งเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้แก่ประชาชน ณ ตลาดนัดบ้านแม่กัวะ


เติมใจ เต็มสุข

Posted by: | Posted on: April 23, 2023

วันที่ 21 เมษายน 2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ประกอบด้วยนายคณิน ศรีมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาววรัญญา ทาวี และนางสาวเบญญาภา สุมาลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเติมใจเต็มสุข จัดกิจกรรมเติมใจเต็มสุข เติมเต็มประสบการณ์สุดพิเศษ BAFS Group X NOK AIR ในปี 2566 เพื่อเติมเต็มความฝันและแรงบันดาลใจ สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ณ DMK Substation บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) และมิวเซียมสยาม


ค่ายก๋องปู่จา

Posted by: | Posted on: April 2, 2023

วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะสภาวัฒนธรรมอำเภอสบปราบ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือโออาร์ ในกิจกรรมการเยี่ยมค่ายเตรียมความพร้อมการแข่งขันตีก๋องปู่จาชิงถ้วยพระราชทานฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม และเพื่อร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดประเพณีการตีก๋องปู่จาให้คงอยู่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักหวงแหนให้เกิดแก่คนเยาวชนรุ่นหลังต่อไป


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝ่าย

Posted by: | Posted on: March 25, 2023

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2566 และหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ที่มาจากผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน บุคลากรฝ่ายบริหารโรงเรียนและผู้แทนครู ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม


จิตอาสาพัฒนา(ห้วยแม่ปู)

Posted by: | Posted on: March 22, 2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมกับคณะครูและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (จัดทำฝายชะลอน้ำ) ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสบปราบ ณ ลำห้วยแม่ปู บ้านแก่น อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ลำห้วยแม่ปู


จิตอาสาพัฒนา

Posted by: | Posted on: March 15, 2023

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมกับคณะครูและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (จัดทำฝายชะลอน้ำ) ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสบปราบ ณ ลำห้วยแม่ทาน บ้านแม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ลำห้วยแม่ทาน