ประกาศสำคัญ สัปดาห์ที่ 3

Posted by: | Posted on: January 21, 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครู

Posted by: | Posted on: January 22, 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับครูดีเด่น

Posted by: | Posted on: January 20, 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับโควตาราชภัฏเชียงใหม่

Posted by: | Posted on: January 20, 2022


ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: January 19, 2022

โควตานักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

Posted by: | Posted on: January 18, 2022

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร


ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: January 18, 2022

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร


แสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: January 18, 2022

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา
(โควตาคณะ) ปีการศึกษา 2565


ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: January 15, 2022

แสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: January 14, 2022
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช