ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


อบรมเชิงปฏิบัติการ

Posted by: | Posted on: November 13, 2017


ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายสายัณห์  พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บเพ็จด้วย HTML”  โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย นายไกรสร แปงใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี โดยมีอาจารย์พิกุล แสงงาม อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ควบคุม  โดยคณะวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจแก่ผูู้เข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม


ขอแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: November 1, 2017

quotalp

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. นายคเณศศักดิ์ นาคไพจิตร 601 หลักสูตร วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
2. น.ส.มัชริยา พรมทิ 602 หลักสูตร พัฒนาชุมชน
3. น.ส.วณารินทร์ อินจันทร์ 601 หลักสูตร การบัญชี (บช.น.)
4. น.ส.จุฑารัตน์ มามา 601 หลักสูตร นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)
5. น.ส.นิภารัตน์ อุ่นแก้ว 601 หลักสูตร รัฐศาสนศาสตร์ (นป.บ.)
6. น.ส.กมลวรรณ ไชยโคตร 602 หลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
7. น.ส.จิราภา คำภีระ 601 หลักสูตร ภาษาไทย (ค.บ.)
8. น.ส.พัชรินทร์ อินจันทร์ 601 หลักสูตร ภาษาไทย (ค.บ.)
9. นายสิทธิชัย คำมา 603 หลักสูตร สังคมศึกษา (ค.บ.)
10. น.ส.จารุวรรณ วันแก้ว 602 หลักสูตร คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
11. น.ส.อรทัย ชัยเกิด 602 หลักสูตร คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
12. น.ส.ศุภิสรา จันตา 601 หลักสูตร คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
13. น.ส.ศิริรัตน์ ใจอ้าย 601 หลักสูตร คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
14. นายเอกพล สายคำมา 602 หลักสูตร คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
15. น.ส.ชมพู่ พรมวัง 601 หลักสูตร ชีววิทยา (ค.บ.)
16. น.ส.ธนิตา อินจันทร์ 601 หลักสูตร ชีววิทยา (ค.บ.)


ร่วมถวายดอกไม้จันทน์

Posted by: | Posted on: October 27, 2017


ส่วนราชการอำเภอสบปราบได้กำหนดการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) ณ วัดหลวงสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ นายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


ส่งมอบโครงการ โดย “พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง”

Posted by: | Posted on: October 11, 2017

กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีส่งมอบ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนด้อยโอกาส” โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีร่วมกับหม่อมราชวงค์ศุภดิส ดิศกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุป จำกัด นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (สักขีพยาน) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยมีนายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวและร่วมในการต้อนรับ