ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


“ทำความดี ด้วยหัวใจ”

Posted by: | Posted on: December 15, 2018

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ สวนสาธารณะริมทาง อำเภอสบปราบ ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชน โดยความควบคุมของ ผกก.นศท.กัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน ผกก.นศท.ภูมิสิทธิ์ กุสสลานุภาพ และ ผกก.นศท.ทัศนัย ต๊ะเขื่อนแก้ว


พิธีมอบทุน

Posted by: | Posted on: December 15, 2018

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับเกียรติจากนายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้จัดบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) และ BAFS group ได้ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โครงการมอบทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 64 คน 10000 บาท 5000 บาท และ 3000 บาท
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง
- โครงการปรับปรุงและติดตั้งบ้านพักครู
- โครงการจัดหาเครื่องดนตรี คีย์บอดร์ดไฟฟ้า จำนวน 15 เครื่อง
- โครงการจัดหาเครื่องดนตรีไทย 1 ชุด และ
- โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และชุดกีฬา โดยมีนายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นได้ชมผลงานจากโครงการต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทให้การสนับสนุน ในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอกราบขอบพระคุณกลุ่มบริษัทเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูง


“บ.บ้านปู”ติดตามโครงการ

Posted by: | Posted on: December 15, 2018

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ได้ติดตามผลการดำเนินงานการจ้ดกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทให้การสนับสนุนประจำปี 2561 ซึ่งโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ได้มีคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียนให้การต้อนรับและแลกเปลียนความคิดเห็นต่างๆ ณ ห้องประชุมมรกต


มอบสิ่งของพระราชทาน

Posted by: | Posted on: November 29, 2018

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ่้าอยู่่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร  สุวรรณรัตน์ ร่วมกับมูลนิธีราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสบปราบ โดยมีตัวแทนประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอสบปราบมารับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลสบปราบได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง


รอบคัดเลือก กลุ่มเถินบุรินทร์

Posted by: | Posted on: November 27, 2018

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายสิทธิชัย  มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ให้เกียรติมาให้กำลังใจผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจากโรงเรียนต่างๆ สังกัดสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ ที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ ฟุตซอล ฟุตบอล เปตอง เป็นต้น ที่สนามโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ในการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัด ให้การต้อนรับ