อบรมเชิงปฏิบัติการ

Posted by: | Posted on: August 14, 2020

วันแม่แห่งชาติ 63

Posted by: | Posted on: August 12, 2020

ร่วมแข่งขันงานศิลปะ

Posted by: | Posted on: July 31, 2020

รองชนะเลิศอันดับ 1

Posted by: | Posted on: July 31, 2020

ถวายพระพรชัยมงคล

Posted by: | Posted on: July 24, 2020

ไหว้ครู 2563

Posted by: | Posted on: July 24, 2020

อบรมนักเรียนระดับชั้นม.4

Posted by: | Posted on: July 22, 2020

ประชุมผู้ปกครอง 1/63

Posted by: | Posted on: July 19, 2020

นิเทศ ติดตาม

Posted by: | Posted on: May 27, 2020

สื่อศิลป์ ถิ่นล้านนา

Posted by: | Posted on: May 27, 2020

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม.35 ได้จัดทำ VDO “สื่อศิลป์ถิ่นล้านนา เพื่อประชาธิปไตย”โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนประจำปี 2563 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในรูปแบบโครงการการประกวดเพลงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์ของการแสดงบทเพลงดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทยทุกคนตระหนักในบทบาท หน้าที่ ในการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
  3. เพื่อร่วมอนุรักษ์และการแสดงสืบสานบทเพลงพื้นบ้านภาคเหนือในรูปแบบการส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมไทย
  4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนหวงแหนและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งทางด้านสังคม(การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)และวัฒนธรรมไทย(การแสดงซอบทเพลงพื้นบ้าน)
    ผู้ดูแลโครงการ ครูวัชราภรณ์ สายวงค์ และครูสายพิน ต๊ะมาสี