ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

Posted by: | Posted on: August 1, 2022

ช่วยกด Like กด share ด้วยค่ะ

Posted by: | Posted on: July 21, 2022

https://fb.watch/ep7TKDqLE5/

(คณะกรรมการจะนับยอด like และยอด share จากเพจโรงเรียนค่ะ)รบกวนผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คุณครูและนักเรียนทุกคน กดไลค์ กดแชร์ให้เด็กๆ อีกครั้งนะคะ ขอบพระคุณค่ะ


โครงการต้านภัยยาเสพติด

Posted by: | Posted on: August 11, 2022

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565 ณโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 60 คน เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอันเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามการมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนสถานศึกษาและในชุมชน


อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

Posted by: | Posted on: August 10, 2022

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 งานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ดำเนินการจัดอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด ตามโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก สาธารณสุขอำเภอสบปราบและอาสาสมัครป้องกันภัยอำเภอสบปราบ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมขะจาว


ร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์

Posted by: | Posted on: August 10, 2022

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอแม็ท และ ซูโดกุ ในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี จัดโดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเกิดความรักและสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนและครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดความสนใจต่อการพัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดของนักเรียน ตัวแทนครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย


ร่วมกิจกรรมกับวัดหลวงสบปราบ

Posted by: | Posted on: August 9, 2022

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดย ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยงานโรงเรียนคุณธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เข้าร่วมจัดกิจกรรมลานธรรม ลานวิถีไทย ณ วัดหลวงสบปราบ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดโต๊ะหมู่บูชา การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ดำเนินการจัดโดยวัดหลวงสบปราบ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง


รับการนิเทศติดตาม

Posted by: | Posted on: August 9, 2022

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยนายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ นายธเนศร์ กามาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม โห้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นำโดยนางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร นายเดชกำพล เจดีย์ยอด และนางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ ได้นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นิเทศทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอขอบคุณคณะนิเทศที่ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาการจัดการเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นอย่างดี


วันภาษาไทยแห่งชาติ

Posted by: | Posted on: August 6, 2022

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยร่วมกับวันสุนทรภู่ ภายใต้หัวข้อ 236 ปี รัตนกวี สุนทรภู่ สู่ความภาคภูมิใจ ภาษาไทย ภาษาชาติ โดยมีนายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดขึ้น ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ ทั้งนี้ภายในงานมีการแสดงชุดสุวรรณหอยสังข์ ประยุกต์จากวรรณคดีเรื่องสังข์ทองของนักเรียน การประกวดการแต่งการเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลตลอดงาน


สัปดาห์ห้องสนุก (ห้องสมุด)

Posted by: | Posted on: August 5, 2022


ประกวดมารยาทไทย

Posted by: | Posted on: August 4, 2022

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมธรรมพุทธรักษาวัฒนธรรมไทย (ประกวดมารยาทไทย) ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดย นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระฯ จัดกิจกรรมฯเพื่อการพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดี ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตามมารยาททางสังคมที่ถูกต้องตามกาลเทศะ ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย พัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะ“ยิ้มไหว้ ทักทาย” โดยจัดการประกวดแยกระดับชั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่คำนึงถึงศักยภาพแต่ละช่วงวัย


กิจกรรมธรรมพุทธรักษาวัฒนธรรมไทย

Posted by: | Posted on: August 4, 2022

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติร่วมให้กำลังใจนักเรียนในกิจกรรมธรรมพุทธรักษาวัฒนธรรมไทย (อบรมนักเรียนแกนนำมารยาทไทย) ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ดำเนินการจัดโดย นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระฯ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดกิจกรรมฯเพื่อการพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนร่วมรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม สามารถปฏิบัติตามมารยาททางสังคมที่ถูกต้องตามกาลเทศะ ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย และพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะ“ยิ้มไหว้ ทักทาย”


ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

Posted by: | Posted on: August 3, 2022