ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


ประชุมผู้ปกครอง

Posted by: | Posted on: May 26, 2018


ในวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 โดยในช่วงเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนบ่าย สำหรับผู้ปกครองมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความตกลง ความเข้าใจร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน และผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาเพื่อลดช่องว่างระหว่างครูกับผู้ปกครอง โดยมีนายสายัณห์  พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และนายสมศักดิ์ สวนพลาย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้การต้อนรับและชี้แจง ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ ในนามของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในครั้งนี้ค่ะ


มอบทุนการศึกษา

Posted by: | Posted on: May 16, 2018

ด้วยนางสาวโศรดา วงศ์ลังกา ศิษย์เก่าโรงเรียนสบปราบพิทยาคม (ปัจจุบันทำงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย) ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน 2 ทุนๆ ละ 5,000 บาท โดยมีนายอนันตเดช วงค์ลังกา บิดาเป็นผู้มอบ ในนามของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ขอขอบคุณรุ่นพี่ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่รุ่นน้องเป็นประจำทุกปี มา ณ โอกาสนี้


เยี่ยมโรงเรียน

Posted by: | Posted on: March 16, 2018

นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และพูดคุยซักถามกับเพื่อนครูอย่างเป็นกัลยาณมิตร พร้อมกันนี้ยังได้ติดตามนโยบายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสอบถามปัญหาและหาแนวทางในการสนับสนุนโรงเรียนต่อไป ในนามของผู้บริหาร ครู ขอขอบพระคุณท่านที่มาเยี่ยมพวกเราในวันนี้ค่ะ


สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 60

Posted by: | Posted on: March 11, 2018

ในวันที่ 9-10 มีนาคมที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ประชุมสรุปผลงานในรอบปีที่ผ่านมา “PCL ด้านคุณธรรม” นอกสถานที่ ณ เรือนแพ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้ จ.ลำพูน หลังจากนั้นได้ไปทำบุญทอดผ้าป่า ณ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ พร้อมศึกษาดูงานอาคารสถานที่โรงเรียนเรือนแพ โดยมีนายสามารถ สุทะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบด้วยนักเรียน 6 คน ครู 1 คน เป็นโรงเรียนกลางเขื่อนที่แวดล้อมด้วยภูเขาและผืนน้ำห่างไกลจากแดนศิวิไลซ์ ขอขอบคุณครูผู้เสียสละสำหรับเด็กๆ ด้วยค่ะ


วันวานที่พากเพียร สู่วันนี้ที่ภาคภูมิ

Posted by: | Posted on: March 11, 2018


ในวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 180 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 110 คน โดยมีนายสุรพันธ์ อินเพลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และคณะกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้ และมีนายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กล่าวให้โอวาสกับนักเรียน และในวันดังกล่าวได้มีผู้ปกครองมาร่วมชื่นชมยินดีกับบุตรหลานเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยเทอญ


สพม.เขต 8 ศึกษาดูงาน

Posted by: | Posted on: February 26, 2018

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 8 จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นำโดยดร.วัฒนะ ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล มาศึกษาดูแลแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม