ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


“่ห้วยฝางเกม” 2561

Posted by: | Posted on: November 12, 2018

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากนายสมชาย  สิริชูทรัพย์ นายอำเภอสบปราบ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายในของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม “ห้วยฝางเกม” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายฐิติกร  แก้วปันกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ โดยกีฬาภายในประกอบด้วยคณะสีต่างๆ จำนวน 4 สี คือสีแดง สีม่วง สีฟ้า และสีเหลือง โดยแต่ละคณะสีได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ทั้งขบวนพาเหรดอันสวยงาม การแสดงของคณะสีต่างๆ รวมทั้งร่างกายที่พร้อมในการแข่งกีฬาแต่ละประเภท ในนามคณะผู้บริหาร คณะครู ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้กิจกรรมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีและสมบูรณ์ที่สุดค่ะ


ประเมินโครงงานคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

Posted by: | Posted on: November 3, 2018

วันทีี่ 2 พฤศจิกายน 25 นำโดยคุณครูปณิสรา ใจเรือนและคณะกรรมการ ได้จัดกิจกรรมสรุปและติดตามโครงการบ้านปูส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการ โครงงานทั้งระบบโรงเรียน 71 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 71 ปี แห่งการครองราชย์ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน ภายใต้โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง โดยภายในงาน นักเรียนได้นำเสนอผลงานโครงการคุณธรรมห้องเรียนของแต่ละห้องที่ใช้โครงงานคุณธรรมไปแก้ปัญหาต่างๆ ภายในห้องของตนเอง และโครงงานคุณธรรมในแต่ละวัด จำนวน 26 วัด 26 ศรัทธา ณ ลานธรรม ลานปัญญา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม


ต้อนรับครูคนใหม่

Posted by: | Posted on: November 1, 2018

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้มีโอกาสต้อนรับครูใหม่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้คือ คุณครูกนกวรรณ ขันคำ และคุณครูกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ ครูบรรจุใหม่สอนวิชาภาษาไทย และ MISS  Merafe  Galasao Maestro ชาวฟิิลิปปินส์ สอนภาษาอังกฤษ ในนามคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนสบปราบพิทยาคม ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง


ร่วมแสดงผลงาน

Posted by: | Posted on: November 1, 2018

วันที่  29  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2561 นักเรียนกลุ่มยุวชนประกันภัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม   ทีม  The  Lung  Lang  ได้มีโอกาสร่วมแสดงผลงานเพลงที่ได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  และรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภาคเหนือ  โครงการยุวชนประกันภัย  ประจำปี  ๒๕๖๑  ในงานตามโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน  ณ  ตลาดทุ่งเกวียน  ชุมชนบ้านทุ่งเกวียน จังหวัดลำปางโดยมี  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ลงพื้นที่ในชุมชนแต่ละภาคเพื่อรับฟังสภาพปัญหาด้านประกันภัยและให้บริการด้านประกันภัยในพื้นที่ต่างๆ  โดยมี นางสุภาพร  เจริญผล  และนางสาวดรุณี   คำนวล  ครูที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม


ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

Posted by: | Posted on: October 29, 2018

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  นายสุรพันธ์  อินเพลา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายฐิติกร  แก้วปันกูล เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ณ ห้องประชุมขะจาว


ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

Posted by: | Posted on: October 27, 2018

156365


รองชนะเลิศอันดับ 1

Posted by: | Posted on: September 24, 2018

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครลำปางได้จัดการประกวดการแข่งขันดนตรีให้กับเยาวชนจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนลำปางได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมทั้งให้ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยคุณครูดรุณี คำนวล ครูกลุ่มสาระศิลปะและดนตรีได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนวง The Lung Lang ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวด และผลการแข่งขันปรากฏว่าได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล ในนามของคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยความจริงใจค่ะ


ชนะเลิศยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561

Posted by: | Posted on: September 24, 2018

ด้วยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้เข้าร่วมประกวดการรจัดกิจกรรมตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561 ขึ้น และจากผลการประกวดในกิจกรรมต่างๆ ทำให้นักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับรางวัล จากนายทองดี  จอมวงศ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในวันเปิดงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ  ประเภทเพลง  ได้แก่  ทีม  The  Lang  Lung  ครูที่ปรึกษา  นางสุภาพร  เจริญผล  และนางสาวดรุณี คำนวล
- รางวัลชนะเลิศ  ประเภทหนังสั้น  ได้แก่  ทีมขะจาวฟิล์ม  ครูที่ปรึกษา  นางสุภาพร  เจริญผล และนางสาวกัณห์ญาวีพ์  ศิริน่าน
- รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ประเภทสถานศึกษา  และครูผู้รับผิดชอบ  นางสุภาพร  เจริญผล
ตามโครงการยุวชนประกันภัย  ประจำปี  2561  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  10  กันยายน พ.ศ.  2561


สพม.เขต 8 ศึกษาดูงาน

Posted by: | Posted on: February 26, 2018

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 8 จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นำโดยดร.วัฒนะ ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล มาศึกษาดูแลแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม