ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

Posted by: | Posted on: October 15, 2020

ทอดกฐินสามัคคี

Posted by: | Posted on: October 10, 2020

รับโล่เชิดชูเกียรติ

Posted by: | Posted on: October 6, 2020

อบรม GSP

Posted by: | Posted on: October 5, 2020

รองชนะเลิศอันดับ 2

Posted by: | Posted on: October 1, 2020

เรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก

Posted by: | Posted on: September 12, 2020


ประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1

Posted by: | Posted on: September 12, 2020

วันพุธที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.20 – 16.00 น. งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการประชุมสามัญสภานักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ครั้งที่ 1 /2563 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน รวบรวมความคิดเห็น วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อย่างทั่วถึง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการเสนอความคิดที่ทำให้เกิดการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน


พิธีรับมอบตำแหน่งสภานักเรียน 63

Posted by: | Posted on: September 12, 2020


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับการป้องกันและแก้ไขปัญหากาคแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Posted by: | Posted on: August 27, 2020

หลักสูตรต้านทุจริตตามราโชบาย รัชกาลที่ 10

Posted by: | Posted on: August 27, 2020