โครงการกาชาดปันน้ำใจ

Posted by: | Posted on: October 24, 2023

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 โครงการกาชาดปันน้ำใจ มอบไออุ่นคลายหนาว ประจำปี 2566 มอบเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 20 คน ทางโรงเรียนและนักเรียน ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการกาชาดปันน้ำใจ มอบไออุ่นคลายหนาวในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Posted by: | Posted on: October 22, 2023

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมให้กำลังใจกับคุณครูสุวิมล พวงสุยะ และคุณครูศุภพันธ์ สุพรม ในการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคเหนือและ 4 ภูมิภาค และการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 23 โรงเรียน โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อ.เถิน จังหวัดลำปาง


ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6

Posted by: | Posted on: October 22, 2023

ในนามผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2567


ฝึกภาคสนามรด.

Posted by: | Posted on: October 22, 2023

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินการจัดการฝึกภาคปกติให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 เป็นเวลา 10 วัน โดยแบ่งเป็น 2 ห้วง ดังนี้ ห้วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2566 และห้วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 76 นาย ณ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


ค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีสากล

Posted by: | Posted on: October 15, 2023

วันที่ 9 -13 ตุลาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ดำเนินกิจกรรม”ค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีสากล” ประจำปี 2566 โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ ได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านดนตรี ส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านดนตรีอย่างเต็มความสามารถ โดยมีคุณครูดารุณี คำนวล คุณครูผู้ดูแล ณ หอประชุมขะจาว และลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม


ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

Posted by: | Posted on: October 10, 2023

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม หลักสูตรวิชาช่างยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อให้บริการการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถไถ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น ตามโครงการช่างยนต์จิตอาสาบริการชุมชน ตามนโยบายการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน โดยมีคุณครูธรรมนูญ ยะคำปลูก คุณครูสิรวิศ หม่องเม็ง และคุณครูอภิสรา มาใจ ครูผู้ควบคุม ณ ศาลาประชาคม บ้านจัว อ.สบปราบ จ.ลำปาง


บริการประชาชน

Posted by: | Posted on: October 9, 2023

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม หลักสูตรวิชาช่างยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อให้บริการการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถไถ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น ตามโครงการช่างยนต์จิตอาสาบริการชุมชน ตามนโยบายการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน โดยมีคุณครูธรรมนูญ ยะคำปลูก คุณครูสิรวิศ หม่องเม็ง และคุณครูอภิสรา มาใจ ครูผู้ควบคุม ณ ศาลาประชาคม บ้านทุ่ง อ.สบปราบ จ.ลำปาง


อำนวยความสะดวกในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน

Posted by: | Posted on: October 8, 2023

ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบในการนี้ รด.จิตอาสา ชั้นปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 10 นายได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับสิ่งของพระราชทาน โดยมีครูพัชราพร จามรี ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ควบคุม


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอุทกภัย

Posted by: | Posted on: October 2, 2023

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวฐารดี วงศ์ษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวสุธินี หล้าทา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ นายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการ และคณะครูที่ปรึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หลายตำบล เพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 160 ครัวเรือน ที่ประสบภัยในครั้งนี้

ในนามโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบพระคุณในน้ำใจทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ที่มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง


อำลา อาลัย นักเรียน

Posted by: | Posted on: September 28, 2023

วันที่ 28 กันยายน 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “อำลา อาลัย” แด่คุณครูสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ และคุณครูคงฤทธิ์ กสิชีวิน คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมธรรมวัฒน์