เข้าค่ายพักแรม

Posted by: | Posted on: March 21, 2021

ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: March 21, 2021
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับแฟ้มสะสมผลงาน/โควตา โดยมีท่านผู้อำนวยการเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักเรียนจำนวน 43 คน

ความเข้มแข็งทางจิต

Posted by: | Posted on: March 15, 2021

“สิ่งดีดี” บนกำแพง

Posted by: | Posted on: March 15, 2021

ฝึกวิชาชีพ

Posted by: | Posted on: March 8, 2021

ศึกษาดูงาน

Posted by: | Posted on: March 1, 2021

Young Smart Farm

Posted by: | Posted on: February 24, 2021

ห้องเรียนในชุมชน

Posted by: | Posted on: February 24, 2021

ครูดี ศรีสบปราบ

Posted by: | Posted on: February 16, 2021

ครูชำนาญการพิเศษ

Posted by: | Posted on: February 16, 2021