กิจกรรมช่วงเปิดภาคเรียนสำหรับครูและนักเรียน (คลิกที่ภาพเพื่อทราบรายละเอียดค่ะ)

Posted by: | Posted on: May 1, 2024

เตรียมตัวรับการเปิดภาคเรียน 1/67

Posted by: | Posted on: May 1, 2024

เติมเต็มประสบการณ์ CATC x BAFS Group

Posted by: | Posted on: May 1, 2024

วันที่ 25 – 26 เมษายน 2567 มูลนิธิเติมใจเต็มสุขจัดโครงการเติมเต็มฝัน เติมเต็มประสบการณ์ CATC x BAFS Group ณ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) และ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) (CATC) โดยมีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิได้รู้จักอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอขอบคุณมูลนิธิเติมใจเต็มสุขมา ณ โอกาสนี้


ยินดีกับลูกช้างเชือกใหม่

Posted by: | Posted on: April 30, 2024

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ค่ายกองปูจา

Posted by: | Posted on: April 3, 2024

วันที่ 2 เมษายน 2567 สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) ได้มาให้ขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ในการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม “การแข่งขันตีก๋องปู่จา นครลำปาง ประจำปี 2567” โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบกล่าวให้โอวาสและเยี่ยมชมการฝึกซ้อมดังกล่าว ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ ณ ใต้ถุนอาคารอเนกคุณากร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม


รับรายงานตัวและรับมอบตัว

Posted by: | Posted on: April 3, 2024

วันที่ 30 มีนาคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการ “รับรายงานตัวและรับมอบตัว” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมขะจาว โดยมีนางสาวภรภัทร พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมขะจาว


พบปะเพื่อนครู

Posted by: | Posted on: April 3, 2024

วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ให้การต้อนรับนายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายนเรศ เตชะสืบ กรรมการ และนายมงคล แก่นใจ ประธานสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้พบปะเพื่อนครู และสร้างความเข้าใจในการบริหารงานโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน และได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูศุภพันธ์ุ สุพรม ในการเลื่อนวิทยฐานะครู ค.ศ.2 (ชำนาญการ) ในโอกาสการประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมมรกต


ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: March 26, 2024


สอบวัดระดับความรู้

Posted by: | Posted on: March 26, 2024

วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูผู้คุมสอบ และนักเรียนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ในการสอบวัดระดับความรู้ ณ อาคารอเนกคุณากร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม


ร่วมจัดนิทรรศการ

Posted by: | Posted on: March 21, 2024

วันที่ 20 มีนาคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดนิทรรศการ “ยกระดับเครือข่ายความร่วมมือ เชื่อมต่อทุกโอกาส สร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประขุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยมีท่านดร.นภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน กล่าวต้อนรับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการกพฐ. มอบนโยบายการขับเคลื่อนจุดเน้น นโยบายความรู้ นายชัชวาทย์ ฉายะบุตร ผุ้ว่าราชการจัดหวัดลำปาง เป็นประธานในพะฺีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “ยกระดับเครือข่ายความร่วมมือ เชื่อมต่อทุกโอกาส สร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน” และร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ” โดยพล.ต,ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง และบรรยายเรื่อง มาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจัดหวัดลำปาง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว