ค่ายยุวชนคนคุณธรรม

Posted by: | Posted on: November 22, 2022

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดค่าย “ยุวชนคนคุณธรรม & โครงงานคุณธรรมห้องเรียน” โดยมีนายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กล่าวรายงาน การจัดค่ายดังกล่าวเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) 6 กระบวนการสร้างคนดีของนักเรียน โดยมีคณะครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีตัวแทนห้องๆ ละ 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม


แสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: November 22, 2022

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ โครงการ CMRU MODEL มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


พลังบวก

Posted by: | Posted on: November 19, 2022

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแรงบันดาลใจปลูกพลังบวกต้นกล้าขะจาว โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งภายในจิตใจของนักเรียนในการดำเนินชีวิตและนำศักยภาพของตนเองออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ต้องการด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง ผู้เข้าอบรม 130 คน
หลักสูตรการอบรมจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology)
กิจกรรมฐานที่ 1 การรับรู้ความสามารถของตนเอง
วิทยากรประจำกลุ่มนางวราภรณ์ สว่างการ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กิจกรรมฐานที่ 2 ความหวัง
วิทยากรประจำกลุ่มนางสาววินัฏฐา นันตะสุข ตำแหน่ง ครูชำนาญการและคณะ
กิจกรรมฐานที่ 3 การมองโลกในแง่ดี
วิทยากรประจำกลุ่ม นางสาวดารานาถ สิงคำโล ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกและคณะ
กิจกรรมฐานที่ 4 ความหยุ่นตัว/การฟื้นพลัง
วิทยากรประจำกลุ่ม นางสาวสุธินี หล้าทา ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน


อบรมเชิงปฏิบัติการ

Posted by: | Posted on: November 15, 2022

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์” โดยมีทีมวิทยากรจาก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 14 ท่าน ซึ่งมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.ให้นักเรียนได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการทางคอมพิวเตอร์อย่างมีศักยภาพ
2.เพื่อกระตุ้นหรือเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนออกแบบและเทคโนโลยี
3.เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความสามารถและมีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม


ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: November 11, 2022

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รองผู้อำนวยการและคณะคุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ให้การต้อนรับคุณครูชัยยันต์ ปินนวล ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม


ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: November 11, 2022

วันที่ 9 พฤศจิกายน นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูพิเชฏฐ์ ชัยยัง ครูผู้สอนภาษาจีน เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่


ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: November 11, 2022

วันทีี่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และตัวแทนคณะครู ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูธัญญภัสร์ เชียงพันธ์ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง


ประชุมผู้ปกครอง

Posted by: | Posted on: November 7, 2022

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม นายมงคล แก่นใจ นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รตต.ทัศน์ เมืองมา ตัวแทนจากสถานีตำรวจสบปราบ นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และ นายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และคณะครูร่วมต้อนรับผู้ปกครอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนและรับทราบข้อมูลจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้


ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: November 7, 2022
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รอบ TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: November 7, 2022

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รอบ TCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้