วันเกียรติยศ ม.3 และ 6

Posted by: | Posted on: March 13, 2023

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแด่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกล่าวโอวาทแสดงความยินดี หลังจากนั้นคุณครูสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ ตัวแทนครูกล่าวให้โอวาทและแสดงความรู้สึก หลังจากนั้นตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 กล่าวแสดงความรู้สึก และมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน ณ หอประชุมธรรมวัฒน์


ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ฉบับเพิ่มเติม)

Posted by: | Posted on: March 9, 2023

มอบเกียรติบัตรแด่ตัวแทนวัดและตัวแทนห้องเรียน

Posted by: | Posted on: March 8, 2023

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแด่นักเรียนตัวแทนห้องเรียนทุกห้อง และแกนนำเยาวชนศรัทธาทุกวัด ที่ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอกิจกรรม “โครงงานคุณธรรมห้องเรียนและโครงงานห้องเรียนในชุมชน (กิจกรรมเข้าวัดวันพระ)” ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม


รับเกียรติบัตรการแข่งขันตัดต่อวิดีโอ

Posted by: | Posted on: March 7, 2023

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแด่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตัดต่อวิดีโอเนื่องในวัน “เปิดบ้านวิชาการ” 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้เข้ารอบและรับรางวัลจำนวน 5 ทีม ซึ่งจัดโดยงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: February 27, 2023

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 คน รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล เป็นดังนี้ 1. นางสาวผกามาศ คำผง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และได้เข้าสอบรอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบสอง ระดับประเทศ 2. เด็กหญิงภัณฑิตา เทพสิงห์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


งานแสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ

Posted by: | Posted on: February 27, 2023

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ให้เกียรติมาเปิดอาคารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานห้องเรียนคุณธรรม โครงงานห้องเรียนชุมชน (กิจกรรมเข้าวัดวันพระ) และกิจกรรมเวทีศักยภาพทางวิชาการ โดยมีนายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ


เชิญร่วมงาน

Posted by: | Posted on: February 21, 2023

ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2565

Posted by: | Posted on: February 18, 2023

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้เกียรติเปิดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งการฝึกการทำงานในระบบหมู่ เป็นต้น โดยภายในกิจกรรมมีบททดสอบความสามารถอย่างหลากหลาย ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่ ณ ค่ายพักแรมชั่วคราว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม


สร้างสรรค์สังคม สร้างสรรค์คนดี

Posted by: | Posted on: February 18, 2023

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สร้างสรรค์สังคม) โรงเรียนสบปราบพิทยาคมดำเนินการจัดค่ายอาสาสร้างสรรค์สังคม ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อให้ผู้เรียนดำเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัคร ปฏิบัติงานหรือให้บริการช่วยเหลือผู้อื่น และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อแสดงถึงความเสียสละต่อสังคมและมีจิตสาธารณะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน


อบรม “โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่”

Posted by: | Posted on: February 16, 2023

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ได้จัดอบรม “โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยจากการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชนครูอาจารย์ ให้รู้เท่าทันสถานการณ์รูปแบบการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากสื่อสังคมออนไลน์การแจ้งเบาะแสและการขอรับความช่วยเหลือรวมถึงสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ในชุมชนและสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-16.30 น.