September, 2022

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: September 29, 2022

สานสายใย มุทิตา

วันที่ 28 กันยายน 2565 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ โดยมีท่านผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน เข้าร่วมแสดงความยินดีและมุทิตาจิต ซึ่งได้แก่คุณครูเมธาวี ขาวสมบูรณ์ คุณครูสมกร เขื่อนแก้ว และคุณครูชลลดา สุภากาวี โดยมีตัวแทนนักเรียนมอบพวงมาลัยแด่คุณครูทั้ง 3 ท่าน การแสดงของนักเรียน ณ ห้องประชุมธรรมวัฒน์

Posted by: | Posted on: September 28, 2022

“เปิดประตู รู้ทันสื่อออนไลน์”

“เปิดประตู รู้ทันสื่อออนไลน์”
ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางได้ให้เกียรติ เข้ามาจัดกิจกรรม “เด็กและเยาวชนลำปาง เปิดประตู รู้ทันสื่อออนไลน์” ภายใต้โครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางสัญจร โดยมี นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นประธานในการเปิดพิธี โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การวิเคราะห์ วิจารณ์สื่อ อย่างเท่าทัน และใช้สื่อได้ถูกต้องและมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม✨❤️

Posted by: | Posted on: September 26, 2022

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

Posted by: | Posted on: September 13, 2022

เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน

วันที่ 12 กันยายน 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่สุนทร นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นายสุทิน คงสนุ่น นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง พร้อมแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้ให้เกียรติร่วมชมการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์โรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และตัวแทนสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

Posted by: | Posted on: September 9, 2022

ร่วมต่อต้านการทุจริต

Posted by: | Posted on: September 9, 2022

พาน้องกลับบ้าน

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ต้อนรับคณะจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ในการดำเนินการศึกษา วิจัย ออกแบบและพัฒนาต้นแบบแนวทางการเฝ้าระวังติดตาม ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โดยใช้กระบวนการคิดออกแบบ (Design Thinking) ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ในการให้ความช่วยเหลือ ดูแล หรือส่่งต่อนักเรียนให้สามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับหรือมีทักษะในการทำงาน และประกอบอาชีพได้

Posted by: | Posted on: September 7, 2022

นักศึกษาวิชาทหาร “เดินทางไกล”

วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ได้ฝึกวิชาเดินทางไกลให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๗๕ นาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และส่งเสริมให้ผู้เรียนตอบสนองต่อความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ตลอดจนส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นผู้ที่มีทักษะทั้งด้านการคิด และการทำงาน สามารถศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความถนัดได้ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป โดยมีครูทัศนัย ต๊ะเขื่อนแก้ว ครูธนวัตร วงศ์คำชุ่ม และครูพัชราพร จามรี ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ควบคุมการจัดกิจกรรม

Posted by: | Posted on: September 6, 2022

พิธีลงนาม “MOU”

วันที่ 6 กันยายน 2565 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และนายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับสถานศึกษาในจังหวัดลำปางจำนวน 11 แห่ง ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Posted by: | Posted on: September 3, 2022

ค่ายภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

วันที่ 3 กันยายน 2565 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษ-จีน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ แยกฐานกิจกรรมเป็น 5 ฐาน มีวิทยากรคุณครูเจ้าของภาษา และคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ รวมทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 100 คน ผลการดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าพึงพอใจและประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ของโครงการ