Friday, September 9th, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: September 9, 2022

ร่วมต่อต้านการทุจริต

Posted by: | Posted on: September 9, 2022

พาน้องกลับบ้าน

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ต้อนรับคณะจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ในการดำเนินการศึกษา วิจัย ออกแบบและพัฒนาต้นแบบแนวทางการเฝ้าระวังติดตาม ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โดยใช้กระบวนการคิดออกแบบ (Design Thinking) ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ในการให้ความช่วยเหลือ ดูแล หรือส่่งต่อนักเรียนให้สามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับหรือมีทักษะในการทำงาน และประกอบอาชีพได้