August, 2023

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: August 29, 2023

เยาวชนไทยหัวใจ “STRONG”

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้เกียรติในการเปิดอบรมโครงการเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทยหัวใจ “STRONG” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิดและพฤติกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการตามโครงการโรงเรียนสุจริต โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นตัวแทนนักเรียนห้องละ 3 คน จำนวน 84 คน ณ ห้องประชุมขะจาว

Posted by: | Posted on: August 28, 2023

Music Contest

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล ในงาน CMRU Music compettition ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้รับรางวัล ชมเชยอันดับที่ 1 โดยมีครูดารุณี คำนวลเป็นผู้ฝึกซ้อม

Posted by: | Posted on: August 24, 2023

“สรอยเสรีวิทยา” ศึกษาดูงาน

ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ต้อนรับการศึกษาดูงานเชิงลึกแบบ Site visit โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 4 ดาว และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา จังหวัดแพร่ โดยมีดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ นายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูทีมงานคุณธรรม และตัวแทนนักเรียนให้การต้อนรับ

Posted by: | Posted on: August 14, 2023

ว้าววววว

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล ประเภท อายุไม่เกิน 13-22 ปี ในงาน สานฝันเยาวชนไทย ปลอดภัยโควิค ณ ห้างแจ่มฟ้า ชอปปิ้งมอล จ.ลำพูน โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 และรางวัลชนะเลิศ ประเภทบทเพลงพิเศษ ผลิตภัณฑ์อาท จากจำนวน ผู้เข้าแข่งขัน 24 ทีม

Posted by: | Posted on: August 12, 2023

ห้องเรียนในชุมชน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดย ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าวัด วันพระ (ห้องเรียนในชุมชน) ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนื่องด้วยเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีนักเรียนแต่ละศรัทธาวัดในเขตอำเภอสบปราบ จำนวน 26 วัด ได้ร่วมทำกิจกรรมศาสนพิธี กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมจิตอาสา โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เป็นเยาวชนคนดี สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองชุมชนและสังคมต่อไป

Posted by: | Posted on: August 10, 2023

คนดี คนเก่ง ประจำเดือนกรกฏาคม 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ และนายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน “คนดี คนเก่ง” ของแต่ละห้องเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนคนอื่นๆ ในการพัฒนาตนเองต่อไป

Posted by: | Posted on: August 9, 2023

นิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม นายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม และตัวแทนนักเรียน ให้การต้อนรับนางอุไร เปียงใจ และนางสาวจงรักษ์ รัตนวิฑูรย์ นิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ พร้อมให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ในนามของทีมงานโรงเรียนคุณธรรม ขอขอบพระคุณคณะนิเทศอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Posted by: | Posted on: August 6, 2023

งานวันวิทยาศาสตร์66

Posted by: | Posted on: August 3, 2023

เข้าร่วมพิธีอัญเชิญถวายโคมประทีปพระราชทาน

วันอังคาร ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดย รองฯธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมด้วย ครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ และอำนวยความสะดวกในพิธีอัญเชิญถวายโคมประทีปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิหารวัดนาไม้แดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง