Friday, July 5th, 2024

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: July 5, 2024

YC เพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) 

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ YC เพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor) และนักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวให้คำปรึกษาเพื่อนนักเรียนตามหลักการให้คำปรึกษา ขับเคลื่อนโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ในสถานศึกษากับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมให้มีความยั่งยืน

Posted by: | Posted on: July 5, 2024

ตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดแสดงผลงานเยาวชนอาสาสมัครรักษ์วัฒนธรรมในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม วันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม โดยกล่าวว่า ความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการ “งานติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดภายใต้แผนฯ ระยะที่ ๒“โดยใช้ “กระบวนการสมัชชาคุณธรรม” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลสำเร็จ ทบทวนกระบวนการทำงาน พัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนงานคุณธรรมแต่ละจังหวัด พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Posted by: | Posted on: July 5, 2024

ร่วมสะท้อนความคิดเห็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2567