Sunday, October 22nd, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: October 22, 2023

ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมให้กำลังใจกับคุณครูสุวิมล พวงสุยะ และคุณครูศุภพันธ์ สุพรม ในการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคเหนือและ 4 ภูมิภาค และการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 23 โรงเรียน โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อ.เถิน จังหวัดลำปาง

Posted by: | Posted on: October 22, 2023

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6

ในนามผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2567

Posted by: | Posted on: October 22, 2023

ฝึกภาคสนามรด.

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินการจัดการฝึกภาคปกติให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 เป็นเวลา 10 วัน โดยแบ่งเป็น 2 ห้วง ดังนี้ ห้วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2566 และห้วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 76 นาย ณ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง