Thursday, February 15th, 2024

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: February 15, 2024

20 กุมภาพันธ์

Posted by: | Posted on: February 15, 2024

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ อย น้อย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ อย น้อย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งการดำเนินงานโรงเรียน อย น้อย ณ ห้องประชุมขะจาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีความรู้ มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม คุ้มค่า ปลอดภัย ปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมการสร้างสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง และเป็นแกนนำสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมไปยังเพื่อน โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมขะจาว

Posted by: | Posted on: February 15, 2024

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และนางสาวภรภัทร พลับพลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมร่วมแสดงความยินดีและมอบดอกไม้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio/การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2567