Thursday, August 11th, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: August 11, 2022

โครงการต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565 ณโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 60 คน เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอันเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามการมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนสถานศึกษาและในชุมชน