Wednesday, August 10th, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: August 10, 2022

อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 งานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ดำเนินการจัดอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด ตามโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก สาธารณสุขอำเภอสบปราบและอาสาสมัครป้องกันภัยอำเภอสบปราบ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมขะจาว

Posted by: | Posted on: August 10, 2022

ร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอแม็ท และ ซูโดกุ ในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี จัดโดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเกิดความรักและสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนและครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดความสนใจต่อการพัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดของนักเรียน ตัวแทนครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย