แนะนำรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
2552 ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองปานวิทยา จังหวัดลำปาง
2554 ครู ค.ศ.1 โรงเรียนเมืองปานวิทยา จังหวัดลำปาง
2558 ครู ค.ศ.2 โรงเรียนเมืองปานวิทยา จังหวัดลำปาง
2563 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *