ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น ชาย หญิง  รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1                 94                89                183
มัธยมศึกษาปีที่ 2                 58                74                132
มัธยมศึกษาปีที่ 3                 87                78                165
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น               239              241                480
 มัธยมศึกษาปีที่ 4                 67                55                122
 มัธยมศึกษาปีที่ 5                 38                60                98
 มัธยมศึกษาปีที่ 6                 56                59                115
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย               161               174                335
รวมทั้งหมด 400 415 815