February, 2021

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: February 8, 2021

ครูดีเด่น กลุ่มเถินบุรินทร์

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ ได้คัดเลือกครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจครูที่ปฏิบัติงาน ที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และ ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ ให้กับครูที่สร้างประโยชน์ในด้านการศึกษาให้กับโรงเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม มีครูที่ได้คัดเลือกจำนวน 9 ท่าน ดังนี้
คุณครูกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ คุณครูพัชรินทร์ อินสะอาด คุณครูอังสุนีย์ สุวรรณชัย คุณครูวัชราภรณ์ สายวงค์ คุณครูพิเชฏฐ์ ชัยยัง คุณครูสราวุฒิ คำวัน คุณครูดารุณี คำนวล คุณครูรุ่งโรจน์ วรรณาการ และคุณครูทัศนัย ต๊ะเขื่อนแก้ว

Posted by: | Posted on: February 8, 2021

ครูดีเด่น สบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: February 3, 2021

Coaching

Posted by: | Posted on: February 3, 2021

สร้างความสัมพันธ์