Tuesday, January 18th, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: January 18, 2022

โควตานักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Posted by: | Posted on: January 18, 2022

ร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Posted by: | Posted on: January 18, 2022

แสดงความยินดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา
(โควตาคณะ) ปีการศึกษา 2565