ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง  รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1                 54                71                125
มัธยมศึกษาปีที่ 2                 95                89                184
มัธยมศึกษาปีที่ 3                 59                74                133
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น               208              234                442
 มัธยมศึกษาปีที่ 4                 60                57                117
 มัธยมศึกษาปีที่ 5                 65                54                119
 มัธยมศึกษาปีที่ 6                 38                61                99
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย               163               172                335
รวมทั้งหมด 371 406  777