ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง  รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1                 72                72                144
มัธยมศึกษาปีที่ 2                 87                85                172
มัธยมศึกษาปีที่ 3                 50                70                120
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น               209              227                436
 มัธยมศึกษาปีที่ 4                 66                74                140
 มัธยมศึกษาปีที่ 5                 45                65                110
 มัธยมศึกษาปีที่ 6                 54                50                104
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย               165               189                354
รวมทั้งหมด 374 416  790