Tuesday, October 4th, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: October 4, 2022

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2565 กลุ่มสาระการงานอาชีพ โปรแกรมช่างยนต์ ได้ดำเนินโครงการบริการชุมชนตามนโยบายการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อพัฒนาฝีมือ ทักษะและสร้างประสบการณ์ของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการนำไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อีกทั้งได้ให้บริการแก่ประชาชนในเขตอำเภอสบปราบ โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ฟรี ซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถไถ เครื่องปั้มน้ำและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในราคาต้นทุน ณ วัดบ้านแก่น และบ้านทุ่ง