Saturday, March 25th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: March 25, 2023

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝ่าย

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2566 และหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ที่มาจากผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน บุคลากรฝ่ายบริหารโรงเรียนและผู้แทนครู ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม