Wednesday, June 12th, 2024

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: June 12, 2024

ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: June 12, 2024

กิจกรรม Boot Camp โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ในนามโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบคุณ นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน วิทยากรบรรยายพิเศษ ท่านเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ ประธานในพิธีเปิด นางลัดดา โพธิตุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดลำปาง และวิทยากรจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้ด้านการประกันภัยในโรงเรียน สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย ส่งเสริมให้ครูและ นักเรียนมีประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนแกนนำยุวชนประกันภัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมขะจาว