035 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

บรรยากาศการประเมิน IIT และ EIT เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565