038 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม