ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง  รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1                 87                84                171
มัธยมศึกษาปีที่ 2                 57                70                127
มัธยมศึกษาปีที่ 3                 90                90                180
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น               234              244                478
 มัธยมศึกษาปีที่ 4                 54                72                126
 มัธยมศึกษาปีที่ 5                 58                53                111
 มัธยมศึกษาปีที่ 6                 67                50                117
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย               179               175                354
รวมทั้งหมด 413 419  832