สารจากนายกสมาคมผู้ปกครอง ครู (นายมงคล แก่นใจ)

ปีนี้เป็นปีแรกของกระผมในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ซึ่งกระผมเองก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนด้วย ได้เห็นถึงการพัฒนาของโรงเรียน ความมุ่งมั่น ความตั้งใจของครูบาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการ สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการศึกษามากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอันมาก ในฐานะของผู้ปกครองต้องมีความรู้ ความเข้าใจแนะนำให้กำลังใจแก่บุตรหลาน ชี้ช่องทางอันจะเป็นประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยี  ขณะเดียวกันกระผมขอให้ผู้ปกครองได้ใช้ช่องทางในการสื่อสาร ประสานงานกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น เพื่อช่วยกันพัฒนาตัวผู้เรียนเองและโรงเรียนของเรา
          ท้ายสุดนี้กระผมขออราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ หลวงพ่อเกษม เขมโก โปรดประทานพรให้คณะครูบาอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ
 
(นางมงคล  แก่นใจ)
    นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
     โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *