แนะนำผู้อำนวยการ ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว

ชื่อ-สกุล                              ดร.ศานติกรศิ์  วงค์เขียว

ตำแหน่งทางวิชาการ                ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                         วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน                       โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ๔๐ หมู่ ๑๕ ต.สบปราบ อ.สบปราบ
                                       จ.ลำปาง ๕๒๑๗๐

โทรศัพท์                             084 948 6686

E-mail                               santikorn@sppit.ac.th

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2547
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกภาษาไทย) สถาบันราชภัฏลำปาง

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่น 4) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๕๑

  พ.ศ. 2559
ป. บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา รุ่น ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปริญญาเอก  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา
รุ่น ๑๑)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก                                            

ประวัติด้านการบริหารสถานศึกษา

          ๑.  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ  สพท.ลำปาง เขต ๒

               ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน ๒๕๕๓ ถึง ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

          ๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  สพม. ๓๕

               ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙


          ๓. รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ๓๕

              ตั้งแต่วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

          ๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  สพม. ๓๕

              ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

          ปัจจุบัน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                                      วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *