แนะนำรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

  • ข้อมูลทั่วไป

ชื่อและชื่อสกุล นางสาวภรภัทร  พลับพลา

เกิดเมื่อ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕18

อายุ  ๔8 ปี 5 เดือน

  • การศึกษา

           – ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2540

–  ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕48

            – ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๖5

  • ภูมิลำเนา   บ้านเลขที่ 185/2  หมู่ ๑๐ ตำบลล้อมแรด    อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง 5๒1๖0

           โทรศัพท์  08 – 4356 – 1541

  •  เริ่มรับราชการเมื่อ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔1 ในตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ 

ขั้น 6,๓๖๐  บาท  โรงเรียนอุมธัญญาประชานุเคราะห์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

  • ย้ายมา  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2547  ในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนเถินวิทยา
  • ปัจจุบัน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *