ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น ชาย หญิง  รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1  104  67  171
มัธยมศึกษาปีที่ 2  69  76  145
มัธยมศึกษาปีที่ 3  75  84  159
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น  248  227  475
 มัธยมศึกษาปีที่ 4  54  70  124
 มัธยมศึกษาปีที่ 5  73  75  148
 มัธยมศึกษาปีที่ 6  70  101  171
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย  197  246  443
รวมทั้งหมด  445  473  918

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *