ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น ชาย หญิง  รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1  74  86  160
มัธยมศึกษาปีที่ 2 106  66  172
มัธยมศึกษาปีที่ 3  70  76  146
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น  250  228  478
 มัธยมศึกษาปีที่ 4  53  72  125
 มัธยมศึกษาปีที่ 5  49  68  117
 มัธยมศึกษาปีที่ 6  73  74  147
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย  175  214  389
รวมทั้งหมด  425  442  867

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>