ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น ชาย หญิง  รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1  92  78  170
มัธยมศึกษาปีที่ 2 72  86  158
มัธยมศึกษาปีที่ 3  105  68  173
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น  269  232  501
 มัธยมศึกษาปีที่ 4  51 59 110
 มัธยมศึกษาปีที่ 5  49  71  120
 มัธยมศึกษาปีที่ 6  47  66  113
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย  147  196  343
รวมทั้งหมด  416  428  844

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>