ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น ชาย หญิง  รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1  92  78  170
มัธยมศึกษาปีที่ 2 72  86  158
มัธยมศึกษาปีที่ 3  105  68  173
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น  269  232  501
 มัธยมศึกษาปีที่ 4  51 59 110
 มัธยมศึกษาปีที่ 5  49  71  120
 มัธยมศึกษาปีที่ 6  47  66  113
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย  147  196  343
รวมทั้งหมด  416  428  844

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *