ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น ชาย หญิง  รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1  92  85  177
มัธยมศึกษาปีที่ 2  96  77  173
มัธยมศึกษาปีที่ 3  71  84  155
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 259 246  505
 มัธยมศึกษาปีที่ 4  61  66  127
 มัธยมศึกษาปีที่ 5  50  57  107
 มัธยมศึกษาปีที่ 6  49  72  121
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 160 195  335
รวมทั้งหมด 419 441  860

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *