ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น ชาย หญิง  รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1                 59                75                134
มัธยมศึกษาปีที่ 2                 90                83                173
มัธยมศึกษาปีที่ 3                 89                78                167
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น               238              236                474
 มัธยมศึกษาปีที่ 4                 41                63                104
 มัธยมศึกษาปีที่ 5                 56                59                115
 มัธยมศึกษาปีที่ 6                 48                56                104
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย               145               178                323
รวมทั้งหมด 383 414  797

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *