ปีการศึกษา 2557

ระดับชั้น ชาย หญิง  รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1  74  76  150
มัธยมศึกษาปีที่ 2  76  85  161
มัธยมศึกษาปีที่ 3  74  92  166
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น  224  253  477
 มัธยมศึกษาปีที่ 4  75  78  153
 มัธยมศึกษาปีที่ 5  71  103  174
 มัธยมศึกษาปีที่ 6  79  100  179
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย  225  281  506
รวมทั้งหมด  449  534  983

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *