024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล