Saturday, January 14th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: January 14, 2023

รับการนิเทศติดตาม จากสพม.ลำปาง ลำพูน

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคมในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีนางสุภาพร เจริญผล หัวหน้าฝ่ายบริหารงงานวิชาการ นางสาวสุพิศ แก้วบุญเรือง หัวหน้างานนิเทศการศึกษาและงานส่งเสริมประสิทธิภาพนักเรียนเสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยหัวหน้าสาระ 8 กลุุ่มสาระ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ